•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article provides academic lyceum readers with recommendations on how to handle formulas and mismatches in phonetics.

First Page

342

Last Page

346

References

1. 2017 yilning 6 aprelida Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb- hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. 2. Toshpo'latov T., Hasanov J. Zamonaviy darsga qo'yilgan ilmiy-metodik tslablar". “Xalq ta’limi” jurnali // 2007.№ 2. 10-15-b. 3. To‘xliev B., Shamsieva M., Ziyadova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. –T.: Yangi asr avlodi, 2006. 7-b. 4. Yuldashev I., Sharipova O‘.-T.: Tilshunoslik asoslari “Iqtisod-moliya”, 2007.44-b Mualliflar guruhi. Falsafa asoslari . – T.: O‘zbekiston, 2005. 174-175-b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.