•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article provides information about the system and content of identifying abilities and talents, as well as the need for the first stage of selection in preschool educational institutions for belt wrestling

First Page

316

Last Page

317

References

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari tog’risida” gi farmonini Toshkent shahri, 2018-yil 5-mart. 2. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati, Toshkent “O’z DJTI” nashriyoti- matbaa bo’limi 2001-yil. 3. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, Toshkent “Zar qalam” nashriyoti 2004- yil. 4. Salomov R.S. Sport mashg’ulotining nazariy asoslari “O’z DJTI” nashriyoti-matbaa bo’limi Toshkent 2005-yil 5. Хаlmuxamedov R.D. Shin V.N. Abdurasulova G.B.Tajibayev S.S. Yosh yakkakurashchilar ko’p yillik tayyorgarlik jarayonining turli bosqichlarida saralashning me’yorlari

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.