•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Some Onomasiologic principles of prodfessional lexis in Khorezmian dialects are observed in the article. In particular, the significance of the principles of specification and affiliation of professional lexis and their etymology analysis are deeply considered.

First Page

237

Last Page

242

References

1. Superanskaya A.V. Apellyativ-onoma//Imya naritsatelnoe i sobstvennoe. – Moskva: Nauka, 1978. 2. Tursunova T. O‘zbek tili amaliy san’at leksikasi. – Toshkent: Fan, 1978. 3. ح اقلرو . Tipo–litogr. V.M.Ilina v’ Tashkent’. 1908 . – S. 2–3. 4. ٣٦٠١. دلج .ریبک ریما .نارهت .نیعم دمحم رتکد مامتها اب .عطاق ناهرب . یزیربت فلخ نب دمحم نیدلا سمش ١ ص 5. O‘rozov E. Janubiy Qoraqalpog‘istondagi o‘zbek shevalari. – Toshkent: Fan, 1978. 6. Ishaev A. Qoraqalpog‘istondagi o‘zbek shevalari. – Toshkent: Fan, 1977. 7. Snesarev G. P. Ob’yasnitelnaya zapiska k «Karte rasseleniya uzbekov na territorii Xorezmskoy oblasti (konets XIX—nachalo XX v.)»// Xozyaystvenno-kulturnie traditsii narodov Sredney Azii i Kazaxstana. – M., 1975 8. Iakinf Bichurin. Sobranie svedenie o narodax obitavshix v Sredney Azii v drevnie vremen..- M.-L., str. 316-317. 9. A. Toleulov. Problemi sinteticheskogo sposoba slovoobrazovaniya imen sushestvitelnix v kazaxskom yazike. ADD. - Alma- Ata, 1973, str. 53. 10. Madrahimov O. O‘zbek tili o‘g‘uz lahjasining qisqacha qiyosiy lug‘ati. – Urganch: Xorazm, 1999. 11. Madrahimov O., S.Avazov. Madrahim Sheroziy. – Toshkent, 1983. 12. ٣١١١. ما .نارهت .نیعم دمحم رتکد مامتها اب .عطاق ناهرب . یزیربت فلخ نب دمحم نیدلا سمش دلج .ریبک ری ١ ص

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.