•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Article Title

LITERARY YOR-YOR

Abstract

Folklore has yor-yor genre related to ceremonial songs. This genre was studied in Uzbek poetry in the second half of XX century. By calling “written genre as a literal genre “The article discusses the difference of these two genres from folklore. The similarity and contrasting aspects of both oral and written genres, their position in literature as well

First Page

218

Last Page

222

References

1. Alisher Navoiy. Mezon ul-avzon. TAT. 10-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – B. 582. 2.Mirzaeva Zebo. Tun malikasi. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1990. – B.46. 3. Karimov N. She’riy shakllar va uslubiy yo‘nalishlar // Kitobda: O‘zbek adabiyotida janrlar tipologiyasi va uslublar rang-barangligi. – Toshkent: Fan, 1983. – B.109. 4.Muhammad Yusuf. Saylanma. – Toshkent: Sharq NMAK, 2004. – B.50. 5.Razzoqov H., Mirzaev T., Sobirov O., Imomov K. va b. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1980. – B.88. 6.Sovet davri xalq qo‘shiqlari. O‘XI, ko‘p tomlik. – Toshkent: O‘zR FAsi nashri, 1983. – B. 262. 7.Sulton Akbariy. Dovon. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1984. – B. 27-28. 8.Suyundiqova O. Umr kuylari. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1986. – B. 21. 9.Qul Ubaydiy. Vafo qilsang (turkiy “Devon”dan namunalar). – Toshkent: Yozuvchi, 1994. – B.45.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.