•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article gives the information about the work and life of Hafiz Khorezmi who is a poet of Uzbek. Moreover, the biographical method which is on this field is considered

First Page

190

Last Page

196

References

1. Karim, Bahodir. Ruhiyat alifbosi. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi, 2016. 166-178- b. 2. Xorazmiy, Hofiz. Qo‘lyozma fotokopiyasi. – B.567 3. Xorazmiy, Hofiz. Devon. Ikki kitobda. – T.: O‘zKP MK nashr., 1981. 1–kitob. 3-15- bet. 4. Xorazmiy, Hofiz. Devon. Ikki kitobda. – T.: O‘zKP MK nashr., 1981. 2–kitob. – 300 bet. 5. Shomuhammedov Sh. Hofiz Sheroziy (Hayoti va ijodi). - Toshkent: Fan, 1965. .35- bet. 6. Xo‘jandiy, Kamol. Devon. M. Vasfiy tarj. – T., O‘zadabiynashr, 1962. - 332 bet. 7. Sheroziy, Hofiz. G‘azallar. - T.:1958, - 285 bet. Keyingi misollar ham shu nashrdan olindi. 8. Komilov, Najmiddin. “Bu qadimiy san’at". - T.: 1989. .190-bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS