•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

national, national, religious, religious, religious, humanitarian, humanitarian, humanitarian

First Page

147

Last Page

151

References

1.Qodirov D. “36 Xitoy stratagemasi: harbiy hiylalar va iqtisodiy muvaffaqiyat sirlari”. – Buxoro, BuxDU, 2016. 2.Nizomulmulk. Siyosatnoma yoki Siyar ul-mulk. –Toshkent: “Adolat”, 1997. 3. “Temur tuzuklari”. - T.: G‘.G‘ulom nashriyoti, 1991. 4. Zenger Xarro fon. Stratagemi. O kitayskom iskusstve jit i vijivat. Znamenitie 36 stratagem za tri tisyacheletiya. - M.: Progress, Kultura. 1995; Zenger X. fon. Stratagemi. O kitayskom iskusstve jit i vijivat. TT. 1, 2. - M: Izd-vo Eksimo, 2004; 5. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1 va 2 jildlar. –T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jmayati, 2016-2017 y.y. 6. Alimasov V. “Strategema – fikrlash va engish ilmi” // “Falsafa yoxud fikrlash san’ati”. – T.: “Noshir” nashriyoti, 2008

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.