•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In different types of water bodies of the Samarkand region, 61 species of aquatic and coastal plants have been identified. They belong to 4 divisions, 4 classes, 25 families, 44 genera. Of these, perennials are the main ones. According to Raunker's classification, cryptophytes are leading (40 species, 65.57%). Of the identified species, 16 are medicinal, 15 are fodder, 4 are decorative and 4 are given building materials.

First Page

79

Last Page

84

References

1. Belavskaya A.P. Vodnie rasteniya Rossii i sopredelnix gosudarstv (prejde vxodivshix v SSSR). - SPb., 1994. - 64 s. 2. Zakirov K.Z. Flora i rastitelnost basseyna reki Zerafshan. 1 tom Rastitelnost.- Tashkent, Izd-vo AN UzSSR, 1955 3. Zakirov K.Z. Flora i rastitelnost basseyna reki Zerafshan. 2 tom Flora.- Tashkent, Izd-vo AN UzSSR, 1961 4. Flora Uzbekistana. - Tashkent, I-VI tom, 1941-1963. 5. Opredelitel rasteniy Sredney Azii. - Tashkent, I-X tom, 1965-1993. 6. Richin YU.V. Flora gigrofitov. - Moskva, 1948. 448 s. 7. Kokin K.A. Ekologiya visshix vodnix rasteniy. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1982. -160 s. 8. CHerepanov S.K. Sosudistie rasteniya Rossii i sopredelnix gosudarstv (v predelax bivshego SSSR). - Moskva, 1995. 556 s. 9. Pratov O.P., Nabiev M.M. Sovremennie sistemi visshix rasteniy Uzbekistana. - Tashkent, 2007. 62 s. 10. Belavskaya A.P. K metodike izucheniya vodnoy rastitelnosti // Bot. jurn. - 1979. - T. 64, № 1. - S. 32-41. 11. Katanskaya V.M. Metodika issledovaniya visshey vodnoy rastitelnosti // Jizn presnix vod SSSR. - M., L.: Izd-vo AN SSSR, 1956. - T. 4, ch. 1. - S. 160-182. 12. Lapirov A.G. Ekologicheskie gruppi rastenie vodoemov. // Gidrobotanika: metodologii i metodi. Materiali shkoli po gidrobotaniki. - Borok, 2003. S. 5-22 13. Lisitsina L.I. Gerbarizatsiya vodnix rasteniy, oformlenie kolleksiy // Gidrobotanika: metodologiya, metodi: Materiali shkoli po gidrobotanike- Ribinsk, 2003. - S. 49-55. 14. PapchenkovV.G. O klassifikatsii rasteniy vodoemov i vodotokov. // Gidrobotanika: metodologii i metodi. Materiali shkoli po gidrobotaniki. - Borok, 2003. S. 23-26

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.