•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article highlights the issues of innovation in the educational process. The conclusions and recommendations on the studied topic are given. The role of innovation in improving the education system is highlighted

First Page

344

Last Page

347

References

1. Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O sovershenstvovanii poryadka provedeniya vstupitelnix testovix ispitaniy v bakalavriat visshix obrazovatelnix uchrejdeniy Respubliki» ot 16 noyabrya 2017 goda za nomerom PK-3389. 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «Ob obrazovanii Ministerstva innovatsionnogo razvitiya Respubliki Uzbekistan» ot 29.11.2017 goda №UP-5264 3. Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merax po dalneyshemu rasshireniyu uchastiya otrasley i sfer ekonomiki v povishenii kachestva podgotovki spetsialistov s visshim obrazovaniem» ot 27 iyulya 2017 goda za nomerom PK-3151. 4. Usmanova Zulfiya Musaevna «Aktualnie voprosi vnedreniya innovatsiy v obrazovatelniy protsess». Andijanskiy Gosudarstvenniy universitet Sbornik tezisov na temu «Modernizatsiya – innovatsionnoe obshestvo i innovatsionnoe soznanie» Andijan 2016 god str.56 5. Nodira Zokirova «Intellektualnie texnologii v obrazovanii» http://www.biznes-daily.uz/ru/gazeta-birja/48382-intllktualni-txnologii-v-obrazovanii Eroxin A. K., Glushenko N. A. Innovatsii v obrazovanii: proshloe i perspektivi budushego // Nauchno-metodicheskiy elektronniy jurnal «Konsept». - 2017. - № S3. - 0,3 p. l. - URL: http://e-koncept.ru/2017/470042.htm.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.