•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article is about some linguistics difficulties in teaching Russian, about matching Uzbek and Russian grammar, learning categories of Russian, which are not in Uzbek grammar and there is no opportunity to match them

First Page

316

Last Page

320

References

1. Galperin P.Ya. K psixologii formirovaniya rechi na inostrannom yazike. Psixolingvistika i obuchenie inostransev russkomu yaziku. – M. 1972, s.65-67 2. Dyula F. Metodicheskiy sbornik dlya prepodavateley russkogo yazika. Budapesht , 1969, s.81-86 3. Rassudova O.P. Upotreblenie vidov glagolov v russkom yazike – M., 1968 4. Prakticheskiy kurs russkogo yazika (uchebnoe posobie dlya studentov obuchayushixsya na mejpredmetnix napravleniyax universitetov) Pod red. G.I. Volodinoy.- M., ispr. izd. 1980. 5. Russkiy yazik. Teoriya V.V. Babayseva L.D.Chesnokova uchebnik dlya 5-6 klassov obsheobrazovatelnoy shkoli. Moskva «PROSVESHENIE» Izdanie 2-e 1993g.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.