•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The spectra of the band gap in heavily doped semiconductors are studied. A model is proposed for describing the band gap of a semiconductor depending on the degree of doping and on temperature. With the help of the model, changes in the width of the forbidden zone are investigated

First Page

29

Last Page

35

References

1. Mott N., Devis E.. “Elektronnie protsessi v nekristallicheskix veshestvax”, - M.Mir1982s 2. Bonch–Bruevich L., Zviyagin I.P., Kayper R., Mironov G., Enderlayn R., Esser B. Elektronnaya teoriya neuporyadochennix poluprovodnikov. -Moskva.1981. Nauka. 384; C. 3. Bonch-Bruevich V.L., Kalashnikov; C. G. Fizika poluprovodnikov. - M.: Nauka, 1977. 4. [4] Gulyamov G., SHaribaev N.YU. Opredelenie PPS granitsi razdela, poluprovodnik–dielektrik, v MDP–strukture // FTP – Sankt Peterburg, 2011, - T.45. №2. -; C. 178-182. 5. Gulyamov G. G., SHaribaev N. YU., Opredelenie diskretnogo spektra PPS MOP Struktur Al–SiO2–Si, obluchennix neytronami // Poverxnost. Rentgenovskie, sinxrotronnie i neytronnie issledovaniya, 2012, № 9, C. 13–17 6. Gulyamov G., Erkaboev U. I., Sharibaev N.Yu. The temperature dependence of the density of states in semiconductors // World Journal of Condensed Matter Physics. - Irvine CA, USA, 2013. - vol.3 №.4. -rr.216-220. 7. G.Gulyamov, N.YU. SHaribaev, Issledovaniya temperaturnoy zavisimosti SHZZ Si i Ge s pomoshyu modeli // Fizicheskaya injeneriya poverxnosti, 2013, t.11, № 2 c.231-237 8. Gulyamov G., SHaribaev N.YU., Vliyanie effektivnoy massi plotnosti sostoyaniy na temperaturnuyu zavisimost shirini zapreshennoy zoni v tverdix rastvorax p-Bi2- xSbxTe3-ySey // Fizicheskaya injeneriya poverxnosti, 2013, t.11, № 2 c.20-23 9. Bakhadyrkhanov M.K., Mavlyanov A.Sh., Sodikov U.Kh., Khakkulov M.K., Silicon with Binary Elementary Cells as a Novel Class of Materials for Future Photoenergetics, // Geliotekhnika, 2015, No. 4, pp. 28–32. 10. Gulyamov G., Karimov I.N., SHaribaev N.YU., Erkaboev U. Opredelenie PPS na granitsu razdela poluprovodnik dielektrik v strukturax Al-SiO2-Si i Al-SiO2-n-Si pri nizkoy temperature // Uzbekskiy fizicheskiy jurnal. - Tashkent, 2010 -12(№3), -S.143- 146. 11. Bagraev N.T., Klyachkin L.E., Kuzmin R.V., Malyarenko A.M., Mashkov V.A., Infrakrasnoe izluchenie iz kremnievix nanostruktur, silno legirovannix borom // Fizika i texnika poluprovodnikov, 2012, tom 46,vip.3 12. Romaka V.A., Rogl P., Romaka V.V., Kaczorowski D., Stadnik YU.V., Korj R.O., Krayovskiy V.YA., Kovbasyuk T.M. Osobennosti zonnoy strukturi i mexanizmov provodimosti poluprovodnika n-HfNiSn, silno legirovan-nogo Lu // Fizika i texnika poluprovodnikov. God 2015, vipusk 3, Statya str. 299

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.