•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The characteristics of linguistic characteristic of the Gulkishlok toponymic names of the Kalkishlok and Karkishlok are discussed in the context of the settlement of south - western Namangan dialectal area

First Page

230

Last Page

235

References

1. Abdullaev U. Farg‘ona vodiysida etnoslararo jarayonlar (X1X-XX asr boshlari). – T.: Yangi asr avlodi, 2005. 2. Aliev.A.YU. Namanganskaya gruppa govorov uzbekskogo yazika: Avtoref. diss. dokt. fil. nauk. – Tashkent, 1975. 3. Atamirzaeva S. Zvukovoy sostav Namanganskogo govora uzbekskogo yazika. – Tashkent. 1963. 4. Borovkov A.K. Uzbekskiy govori Namanganskoy oblasti. – Tashkent, 1963. 5. Borovkov A.K. Tadjiksko-uzbekskoe dvuyazichie i vopros o vzaimov-liyanii tadjikskogo i uzbekskogo yazikov // Uchennie zapiski Instituta vostokovedeniya AN SSSR. IV. – Moskva, 1955. 6. Gumilev L.N. Qadimgi turklar. –Toshkent: Fan, 2007. 7. Djuraev A.B. Teoreticheskie osnovi arealnogo issledovaniya uzbekoyazichnogo massiva. – Tashkent: Fan, 1991. 8. Ishaev A. Mang‘it shevasida assimilyasiya va dissimilyasiya//TAM, №Z. 1959. – B.52. 9. Kononov A.N. Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazika.–M., 1956. 10. Melioranskiy P.M. Arab-filolog o turetskom yazika. Spb. – M., 1900. 11. Ne’matov H. O‘zbek tili tarixiy fonetikasi. – Toshkent: O‘qituvchi. 1992. 12. Polivanov E.D. Uzbekskaya dialektologiya i uzbekskiy literaturniy yazik. Tashkent: Uzgosizdat, 1933. 13. Reshetov V.V. O‘zbek shevalarining klassifikatsiyasi // O‘zbek tili va adabiyoti, 1966, 1- son. – B.3-14. 14. Reformatskiy A.A. Vvedenie v yazikoznanie. – Moskva, 1960. 15. Ryasyanen M. Materiali po istorichskoy fonetike tyurskix yazikov. – M., 1955. 16. Sevortyan E.V. Assimilyasiya i dissimilyasiya soglasnix v yujnyax tyurskix yazikax, Issledovaniya po sravnitelnoy grammatike tyurskix yazikov. I. Fonetika. M., 1955. 17. Tolstova L.S. Karakalpaki Ferganskoy dolini. – Nukus: Karakalp. gos. izdat., 1959. 18. Tezisi Prajskogo lingvisticheskogo krujka. V knig. Zvegensev V.A. Istoriya yazikoznaniya XIX-XX vekov v ocherkax i izvlecheniyax. Chast II. – M.: Prosveshenie, 1965. 19. Shoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. –T.: Sharq, 2001. 20. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2005.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS