•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is about characteristics the German colloquial speech, their art, types and essence. Language is the resource of communication between the people

First Page

209

Last Page

213

References

1.Maslova V.A. Lingvokulturologiya: Ucheb.posobie dlya stud. vissh. ucheb.zavedeniy / V.A. Maslova.- M.: Akademiya, 2001.- 208 s. 5. 2.Jirmunskiy V.M. Istoriya nemetskogo yazika. –M.:Visshaya shkola, 1985. 3.Vinogradov V.V. Osnovnie tipi leksicheskogo znacheniya slova. IYASH -1981.№5. 4.Barxudarov L.S. Urovni yazikovoy ierarxii i perevod. – Tetradi Perevodchika M 1969. 5. E. Riesel, E.Schendels.Deutschestilistik 2-qism.M.:Visshaya shkola, 1975.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS