•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is deroted to the study of time expressions based on materials of poem “Alpomish”. On the basis of the text linguistic units expessed time are analyzed

First Page

194

Last Page

198

References

1. Axtamova X. Payt munosabatini ifodalovchi ko‘makchi formalar // O‘zbek tili va adabiyoti. 1988. № 1 – B. 47-51. 2. Bozorov O. O‘zbek tilida darajalanish. – Toshkent: Fan, 1995. 3. Ibragimov N. «Vaqt» tushunchasining xalqlar madaniyatida qo‘llanishi // Til va adabiyot ta'limi, 2016, №1. 45-46-b. 4. Sultonova Sh. Muqaddas matnlarda zamon kategoriyasining lingvomadaniy xususiyatlari: Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori … diss. avtoref.– Farg‘ona, 2018. 5. Shadmankulova D.X. Sposobi virajeniya vremennix otnosheniy v sovremennom uzbekskom literaturnom yazike. Avtoref. dis. kand. filol. nauk. – Tashkent, 1990. 6. O‘zbek xalq ijodi yodgorliklari. 10-jild. Alpomish. (Egamberdi baxshi Ollomurod o‘g‘li varianti). – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016. 7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Uchinchi jild. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. 8. Qodirov Q. O‘zbek sehrli ertaklarida zamon va makon talqini: Filol. fan. nomz. diss. – Toshkent, 2004. 9. Hakimova M. O‘zbek tilida vaqt ma’noli lug‘aviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari. – Farg‘ona, 2004.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS