•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, philosophical analysis of the concept of information and information culture has been made. Also, the importance of the formation of information and information culture in the information society is demonstrated.

First Page

165

Last Page

170

References

1. Falsafa: qomusiy lug‘at. – Toshkent: Sharq, 2004. – 171 b. 2.Viner N.Chelovek upravlyayushiy.-SPb:Piter, 2001.-S.24. 3. Dubrovskiy D.I., Verjbitskiy V.V. Kategoriya informatsii (filosofskiy obzor) // Filosofskie nauki.-Moskva,1976.-№1.- S.156. 4. Juravleva E.Yu. Globalnaya informatsionnaya kompyuternaya set Internet: problemi stanovleniya i razvitiya (sotsialno-filosofskiy analiz): Diss. … kand. filos. nauk. – Vologda, 2002.–12 s. 5. Abdeeva R.F. Filosofiya informatsionnoy sivilizatsii. – M.: VLADOS, 1994. – 161 s. 6.Nisnevich YU.A. Informatsiya i vlast. – M.: Misl, 2000. – 175 s. 7. Jo‘raev T. Milliy davlatchilik: xavfsizlik va barqarorlik (global kontekst). – Toshkent: Akademiya, 2007. – 92 b. 8. Kostin N.A. Geopoliticheskiy xarakter informatsionnoy borbi v sovremennom mire i ee problemi nakanune XXI veka // Bezopasnost informatsionnix texnologiy / Pod.red. Gracheva R.K. – M.: Misl, 1999. - 21-33 s. 9. Karimov.I.A Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi, -T, «O‘zbekiston», 2010 y. 10. Karimov.I.A Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi, -T, «O‘zbekiston», 2010 y. 11.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi” to‘g‘risida /rasmiy nashr/ O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi. -Toshkent: Adolat, 2017.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.