•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the article social law problems of person’s law socialization as law negativism, law infantilism, law nihilism, conscious criminal behavior are studied, the ways of solving law socialization Problems of personality in modern civilian society ’s functioning are being analysed

First Page

146

Last Page

151

References

1. Ukaz Prezidenta Uzbekistan Sh.M.Mirziyoeva «O korennom sovershenstvovanii sistemi povisheniya pravosoznaniya i pravovoy kulturi v obshestve». 9 yanvarya 2019 g. 2. Kourilsky-Augeven C. Legal Socialization: From Compliance to Familiarisation through Permeation\\ European journal of legal studies: lssue1 (April, 2007) 3. Gulyaixin V. N. Agenti pravovoy sotsializatsii cheloveka \\ Pravo i politika , 2012. № 1. Str 143-149. 4. Jinko A.N. Pravovaya sotsializatsiya lichnosti v kontekste pravovogo vospitaniya i yuridicheskogo obrazovaniya. Rostov na Donu, 2012 g. 212 str. 5. Popandopulo O.A. Problema pravovoy sotsializatsii cheloveka: sovremennie podxodi i otsenki \\ V mire nauchnix otkritiy. 2011. №7. Str. 620-622. 6. Popandopulo O.A. Problema pravovoy sotsializatsii cheloveka: opit sotsialno-filosofskogo analiza. Vestnik Volgogradskogo universiteta, 2012 g. 109-112 str. 7. Dal V.I. Poslovitsi russkogo naroda. M., 2008g. 8.Bolshoy yuridicheskiy slovar \\ pod redaksiey Suxareva A.YA., Krutskix V.E., - M., Infra 2003 – 1578 str. 9.Postanovlenie Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan «O Natsionalnoy programme povisheniya pravovoy kulturi v obshestve» 29.08.1997g. Vedomosti O.M.R.Uzb., 1997g., №9, str.227. 10. Gulyaixin V. N. Vtorichnaya pravovaya sotsializatsiya cheloveka // Pravo i politika. – 2011. – № 9. – S. 1583–1590. 11. Medvedeva M.M. Grajdanskoe obrazovanie kak faktor sotsializatsii lichnosti 2009 g. Jurnal «CHelovek i obrazovanie» str.58. 12. Feyerbax, L. Izbrannie filosofskie proizvedeniya. V 2 t. T. 1 / L. Feyerbax. - M. : Gospolitizdat, 1955. - 354 s. 13. Goyman V.I. Pravovoy nigilizm: puti preodoleniya \\ Sov.yustitsiya, 1990 №9 , str. 3-5

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.