•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, the author focuses on covering craftsmanship development and its various sectors during the time of Amir Temur and the Temurids, also the granted opportunities and importance in the socio-economic life of the country.

First Page

102

Last Page

107

References

1. Xalqaro Amir Temur jamg`armasi. Temur tuzuklari. T.: O`zbekiston. 2011 yil. 79-bet. 2. Karbos – paxta tolasidan to`qilgan mato. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma.T.: O`zbekiston, 1996. 511-b. 3. Rui Gonsales de Klavixo.Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi(1403-1406 yillar). T.: O`zbekiston, 2010. 174-b. 4. Rui Gonsales de Klavixo.Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi(1403-1406 yillar). T.: “O`zbekiston”, 2010. 177-b. 5. Rui Gonsales de Klavixo.Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi(1403-1406 yillar). T.: “O`zbekiston”, 2010. 180-b. 6. Parchin (fors.) – me`morlik bezaklarida ishlatiladigan sirlangan sopol taxtachalar; turli ranglarda sirlanishi bilan koshinan farq qiladi. www.vikipediya.uz 7. Girih (fors. – muammo, tugun, chigal) – murakkab handasiy naqsh; me`morlik va badiiy hunarmandlikda keng ishlatiladi. www.vikipediya.uz 8. Rabot – karvon qo`nib o`tadigan joy; karvonsaroy. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma.T.: O`zbekiston, 1996. 514-b. 9. Yom(yoki yomxona) – mo`g`ullar va temuriylar davrida taxminan har bir kunlik yo`lda elchilar, choparlar va davlat arboblarining to`xtash joyi. Bu yerda oziq-ovqat, tunash uchun joy va ot-uloviga yem-xashak berilgan. .Mazkur asar. 509-b. 10. Langarxona—yo`lovchilar qo`nib o`tadigan yer: miskin va yetim-yesirga taom beriladigan joy; g`aribxona. Xalqaro Amir Temur jamg`armasi. Temur tuzuklari. T.: O`zbekiston. 2011 yil. 122-bet. 11. Xalqaro Amir Temur jamg`armasi. Temur tuzuklari. T.: O`zbekiston. 2011 yil. 122-bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.