•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article is devoted to history the hand-made knife-making in Fergana valley. The author has paid attention to the early history of this handicraft, the regional centers for knife- making (Shahrikhon, Qo’qon and Chust), the outstanding masters of this art and the different types of knives in Fergana valley

First Page

98

Last Page

101

References

1. Karimov I. O‘zbekistan XXI asr busagasida. Xavfsizlikka taxdid, barkarorlik shartlari va taradiyot kafolatlari. - T.: 1997. 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Xunarmandchilikni yanada rivojlantirish va xunarmandlarni har tomonlama qo’llab - quvvatlash chora tadbirlari to’g’risida”. // Xalq so’zi. 2017 yil 21 no’yabr № 234 (6928) soni. 3. Esonov Z. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Farg‘ona vodiysi a’anaviy xunarmandchiligi// Farg‘ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda xalqaro ilmiy konferensiya materiallari, Farg‘ona, 2019. 4. Xolmuratov B. Pichoq ramzi // Moziydan sado, 2013. № 4(60) . 5. Nosirova Z. Farg‘ona vodiysi badiy xunarmandchiligi // Moziydan sado, 2014. № (62) . 6. Ergashev F. Turkistonda hunarmandchilik va pillachilik. - Jamiyat va boshqaruv jurnali, 2004-yil, 3-son. 7. YUsupov D. Andijon amaliy va tasviriy san’atida milliy qadryatlar // Moziydan sado, 2004. № 4(24) . 8. Zoxidov N. M. “Yog‘ochsozlik va metal bilan ishlash” (o‘quv qo‘llamna). – T.: “Voris”, 2007. 9. Bugungi Andijon. – T.: O‘zbekistan, 2006. B. 37-38

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.