•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the we study the scientific significance and theoretical basis of pragmalinguistic analysis of literary text. We also analyse interaction between communicative activity and literary text, issued of pragmatic categories

First Page

218

Last Page

222

References

1. Burҳanov Z. O’zbek tilida ko’makchilar va ularga vazifadosh kўmakchilar pragmatikasi (presuppozitsion aspekt). Filol. Fan. Nomz. Avtoref. –Toshkent, 2008. 2. Van Deyk. T. Voprosq pragmatiki teksta // Novoe v zarubejnoy lingvistike. Vqpusk VIII. Lingvistika teksta. – Moskva, Progress, 1978. – S. 259-334. 3. Yo’ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik taҳlili asoslari. –Toshkent, Fan, 2007. 4. Saidxonov M. Paralingvizmlarning badiiy matndagi interpretatsiyasi.// Ўzbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Toshkent, 2010.−B. 55−56. 5. Xudoyberganova D. Matnning antropotsentrik tadqiqi.−Toshkent, Fan, 2013. 6. Ernazarova M. Grammatik mahnoning nutқiy voqelanishida nolisoniy omillar.// Ўzbek tili va adabiyoti, 2013, 1-son.B.13-16 7. Ҳakimov M. O’zbek pragmalingvistikasi asoslari. – Toshkent, Akademnashr, 2013. 8. Ҳakimov M. O’zbek tilida matnning pragmatik talқini, DDA. – Toshkent, 2001.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS