•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article analyzedthe relevance of using an interdisciplinary approach during the teaching of philosophy. The author of this article paid attention to the points of the connection of philosophy and science

First Page

181

Last Page

188

References

1. Uspenskiy V. A. Teorema Gyodelya o nepolnote i chetqre dorogi, veduo’ie k ney // Letnyaya shkola «Sovremennaya matematika». — Dubna: 2007.B.62 2. Abdullaeva M.N, Globallashuv va axborotlashuv jarayonlarining ўziga xos xususiyatlari., “NOSHIR” nashriyoti 2008. B.22. 3. Қurbonova L.A. Ijodiy tafakkurning falsafiy-metodologik taҳlili: Fals.fan. nomz. ... Avtoref.-Toshkent, 2007. B.12. 4. SHishkov I.Z. V poiskax novoy ratsionalg’nosti: Filosofiya kriticheskogo razuma Izd.2 Monografiya Yeditorial URSS 2010. S.400. 5. Guboglo.M.N.Mejdistsiplinarnqe issledovaniya v kontekste sotsialg’no kulg’turnoy antropologii; Moskva. Nauk. 2005.S.15. 6. Vasilg’kova V.V. Mejdistsiplinarnostg’ kak kognitivnaya praktika (na primere stanovleniya kommunikativnoy teorii) // Kommunikatsiya i obrazovanie /Pod red. S.I.Dudnika. SPb.: Sankt-Peterburg. filosofskoe obo’estvo, 2004. S.43 7. Vasilg’kova V.V. Sotsiologiya kommunikatsii: izmenenie distsiplinarnqx granits i printsipq mejdistsiplinarnogo otbora //Mejdistsiplinarnqy sintez v sravnitelg’nqx sotsiogumanitarnqx issledovaniyax. Rabochie tetradi po komparativistike. Vqp. 7. / Pod red. L.A.Verbitskoy, V.V.Vasilg’kovoy, V.V.Kozlovskogo, N.G.Skvortsova. SPb.: Sotsiol. Obo’estvo im. Kovalevskogo. 2002. S.56. 8. CHoriev A.CH. Pedagogikaning fanlararo aloқasi va badiiy adabiyot bilan ўzaro boғliқlik қonuniyatlari: (Kadrlar tayyorlash milliy modeli fan komponenti asosida)., pedagog.fan.dok.. . Avtoref.-Toshkent, 2003.B.13. 9. Davronov.Z Printsip determinizma i yego rolg’ v nauchnom poznaniq (Metodologiya-mirovozzrencheskie aspekti) Dis… d-ra filosof.nauk.-Tashkent 1994. B.107.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.