•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is devoted to activity of Abu Hamid Ghazali for uniting the Muslim society under a single ideological beginning

First Page

163

Last Page

167

References

1. Petrushevskiy I.P. Islam v Irane v VII – XV vekax (kurs lektsiy). Izdatelg’stvo Leningradskogo Universiteta 1966. -S. 230 2. Petrushevskiy I.P. Islam v Irane v VII – XV vekax (kurs lektsiy). Izdatelg’stvo Leningradskogo Universiteta 1966. -S. 231 3. SHamalov A.A. Problema schastg’ya v eticheskix kontseptsiyax Abu Xamida Gazali i Nasriddina Tusi. // Izvestiya AN Respubliki Tadjikistan. 1993 №3. -S. 92 4. SHamalov A.A. Problema schastg’ya v eticheskix kontseptsiyax Abu Xamida Gazali i Nasriddina Tusi. // Izvestiya AN Respubliki Tadjikistan. 1993 №3. -S. 93 5. Alg’ – Gazali M. Nravstvennostg’ musulg’manina. Per.s arabskogo A.I. Rustamova. 2003. -S.97 6. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka» 1980. -S.84 7. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka», 1980. -S .71 8. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka», 1980. -S.137 9. Naumkin V.V. Abu Xamid Gazali. Voskreshenie nauk o vere (Ixya ulum ad - din). Perevod s arab., issledovanie i kommentariy. Moskva: «Nauka», 1980. -S 79 10. Kerimov G.M. Alg’–Gazali: religiozno-filosofskie vzglyadq. Publikuetsya s nekotorqmi izmeneniyami i bez soxraneniya arabskoy grafiki: Kerimov G.M. Alg’-Gazali i sufizm. Baku. 1969. -S.237 11. Knqsh A.D. Musulg’manskiy mistitsizm. Gl. VI. Moskva: Izd. «Dilya» 2004. -S.168

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.