•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article purpose is explaining the linguistic features of agricultural terms used in the field of plant growing in the Uzbek language (identical and differentiated aspects) and identifying ways of making and translating the terminology

First Page

230

Last Page

233

References

1. O’zbekiston Res’ublikasi ‘rezidenti I.A.Karimovning 2012 yil 10-dekabrdagi “CHet tillarni ўrganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari tўғrisida”gi ‘Қ №1875-sonli қarori. 2. Navoiy A. Muҳokamat ul-luғatayn / A. Navoiy; muҳarrir M.Ismoilov. – Toshkent : Akademnashr, 2017. – B.128. 3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mўljallangan iқtisodiy dasturning eng muҳim ustuvor yўnalishlariga baғishlangan Vazirlar Maҳkamasining kengaytirilgan majlisidagi mahruzasi 2017 yil 14 yanvarg’. 4. Zaxiriddin Muxammad Bobur. «Boburnoma», -T., Ўz.FA nashriyoti, 1960. –B.204. 5. Yusupov.Q Mahno, tushuncha, kontse’t va lingvokulg’turema atamalari ҳususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yўnalishlarida. Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. – T., 2011. – B. 49.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.