•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is the analysis of the characteristic features of literary translation. It is viewed from the perspective of preservation of a text’s artistic originality and artistic influence on a reader according to an author’s design of a work of fiction.

First Page

204

Last Page

208

References

1. Alekseeva I.S. Vvedenie v ‘erevodovedenie — Ucheb. ‘osobie dlya stud. filol. i lingv fak. vqssh. ucheb. zavedeniy. — S’b.: Filologicheskiy fakulg’tet S’bGU, 2004. — 352s. 2. Bezborodov A.V.Funktsionalg’noe sootvetstvie yazqkovqx s’osobov esteticheskogo vozdeystviya v originale i ‘erevode xudojestvennogo teksta. — M., 1992. — 130s. 3. Vereo’agin Ye.M.,Kostomarov V.G. Yazqk i kulg’tura — Indrik,2005.— 1038s. 4. Vinogradov V.S. Leksicheskie vo’rosq ‘erevoda xudojestvennoy ‘rozq. M.: Izdatelg’stvo Moskovskogo universiteta, 1978.— 172c. 5. Vlaxov S., Florin S. Ne’erevodimoe v ‘erevode. /Monografiya.— M.: Vqsshaya shkola, 1986.— 384s. 6. Garbovskiy, N.K. Teoriya ‘erevoda [Tekst] / N.K. Garbovskiy.— M.: Izd-vo MGU, 2004. — 544s. 7. Gudiy K. A. Ot originala k ‘erevodu: ‘roblema vzaimodeystviya avtora i ‘erevodchika [Tekst] // Filologiya i lingvistika v sovremennom obo’estve: materialq mejdunar. nauch. konf. (g. Moskva, may 2012 g.). — M.: Vash ‘oligraficheskiy ‘artner, 2012. — 99-103s. 8. Eyger G. V., Yuxt V. L. Nekotorqe ‘sixolingvisticheskie as’ektq ‘rotsessa ‘erevoda nauchno-texnicheskoy literaturq (vzaimodeystvie fonovqx i yazqkovqx znaniy ‘erevodchika) // Tetradi ‘erevodchika (Moskva).— 1987.— Vq’. 22. — 87-93s. 9. Komissarov V.N. Teoriya ‘erevoda. — M.: VSH, 1990. — 251s. 10. Ming’yar-Beloruchev R.K. Kak statg’ ‘erevodchikom[Tekst]— M.: «Gotika», 1999.— 176s. 11. Solodub, Yu.’. Teoriya i ‘raktika xudojestvennogo ‘erevoda: ucheb. ‘osobie dlya stud. lingv, fak. vqssh. ucheb. zavedeniy / Yu. ’. Solodub. – M.: Izdatelg’skiy tsentr «Akademiya», 2005. - 304 s. 12. Tomaxin, G. D. Realii-amerikanizmq [Tekst] : ‘osobie ‘o stranovedeniyu / G. D. Tomaxin.— Moskva : Vqsshaya shkola, 1988. — 239 s. 13. SHveytser A.D. ‘erevod i lingvistika.— M.: Voenizdat, 1973.—280s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS