•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is the analysis of the characteristic features of literary translation. It is viewed from the perspective of preservation of a text’s artistic originality and artistic influence on a reader according to an author’s design of a work of fiction.

First Page

204

Last Page

208

References

1. Alekseeva I.S. Vvedenie v ‘erevodovedenie — Ucheb. ‘osobie dlya stud. filol. i lingv fak. vqssh. ucheb. zavedeniy. — S’b.: Filologicheskiy fakulg’tet S’bGU, 2004. — 352s. 2. Bezborodov A.V.Funktsionalg’noe sootvetstvie yazqkovqx s’osobov esteticheskogo vozdeystviya v originale i ‘erevode xudojestvennogo teksta. — M., 1992. — 130s. 3. Vereo’agin Ye.M.,Kostomarov V.G. Yazqk i kulg’tura — Indrik,2005.— 1038s. 4. Vinogradov V.S. Leksicheskie vo’rosq ‘erevoda xudojestvennoy ‘rozq. M.: Izdatelg’stvo Moskovskogo universiteta, 1978.— 172c. 5. Vlaxov S., Florin S. Ne’erevodimoe v ‘erevode. /Monografiya.— M.: Vqsshaya shkola, 1986.— 384s. 6. Garbovskiy, N.K. Teoriya ‘erevoda [Tekst] / N.K. Garbovskiy.— M.: Izd-vo MGU, 2004. — 544s. 7. Gudiy K. A. Ot originala k ‘erevodu: ‘roblema vzaimodeystviya avtora i ‘erevodchika [Tekst] // Filologiya i lingvistika v sovremennom obo’estve: materialq mejdunar. nauch. konf. (g. Moskva, may 2012 g.). — M.: Vash ‘oligraficheskiy ‘artner, 2012. — 99-103s. 8. Eyger G. V., Yuxt V. L. Nekotorqe ‘sixolingvisticheskie as’ektq ‘rotsessa ‘erevoda nauchno-texnicheskoy literaturq (vzaimodeystvie fonovqx i yazqkovqx znaniy ‘erevodchika) // Tetradi ‘erevodchika (Moskva).— 1987.— Vq’. 22. — 87-93s. 9. Komissarov V.N. Teoriya ‘erevoda. — M.: VSH, 1990. — 251s. 10. Ming’yar-Beloruchev R.K. Kak statg’ ‘erevodchikom[Tekst]— M.: «Gotika», 1999.— 176s. 11. Solodub, Yu.’. Teoriya i ‘raktika xudojestvennogo ‘erevoda: ucheb. ‘osobie dlya stud. lingv, fak. vqssh. ucheb. zavedeniy / Yu. ’. Solodub. – M.: Izdatelg’skiy tsentr «Akademiya», 2005. - 304 s. 12. Tomaxin, G. D. Realii-amerikanizmq [Tekst] : ‘osobie ‘o stranovedeniyu / G. D. Tomaxin.— Moskva : Vqsshaya shkola, 1988. — 239 s. 13. SHveytser A.D. ‘erevod i lingvistika.— M.: Voenizdat, 1973.—280s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.