•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is dedicated to process of democratizing and combination of social-political reformation in our country and its special features, different types of offers and solutions are given relating to the government and management

First Page

177

Last Page

181

References

1. Karimov I. 2015 yilda iқtisodiyotimizda tub tarkibiy ўzgarishlarni 2. amalga oshirish, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish ҳisobidan xusususiy mulk va xususiy tadbirkorlikka 3. keng yўl ochib berish – ustivor vazifamizdir. VMning majlisidagi mahruzasi// Xalқ sўzi, 2015 yil 17 yanvarg’ 4. Mirziyoev SH.M. Tanқidiy taҳlil, қathiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – ҳar bir raҳbar faoliyatining kundalik қoidai bўlishi kerak. –T.: O’zbekiston, 2017. 10 bet. 5. Mirziyoev SH.M Ўzbekiston Res’ublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018.// Xalқ sўzi, 2018 yil 29 dekabrg 6. Mirziyoev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraққiyoti va xalқ farovonligining garovi. –T.: O’zbekiston, 2017. 16 bet. 7. Mirziyoev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraққiyoti va xalқ farovonligining garovi. –T.: O’zbekiston, 2017. 19 bet 8. Mirziyoev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraqqiyoti va xalқ farovonligining garovi. –T.: O’zbekiston, 2017. 19 bet. 9. Jalilov SH. Davlat ҳokimiyati maҳalliy organlari isloҳoti: tajriba va muammolar. –T.: O’zbekiston, 1994. 58 bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.