•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article describes the impact of ecological factors on the algae in the Andijan, Eskiyer and Karkidonpswater reservoirs in Fergana valley. Taxonomic composition of algophthora is distributed and analyzed according to ecological groups. The need for ecological groups in the formation and extensive analysis of the Algae reservoir of the Ferghana Valley is scientifically justified

First Page

141

Last Page

147

References

1. Buxarin O.V. Antilizotsimnaya aktivnostg’ kak faktor vqjivaniya vodorosley v vodnqx biotsenozax // Ekologiya. – Moskva, 2001. – №2. – S. 108-112. 2. Vasilg’eva-Kralina I.I. Alg’goflora i ritmq ix razvitiya v ozyorax Yakutii // Materialq mejdunarodnoy konferentsii "Ozyora xolodnqx regionov". CH. II. Gidrobiologicheskie vo’rosq. – Yakutsk, 2014. – S. 15-22. 3. Gorbulin O.S. Antro’ogennaya transformatsiya alg’goflorq rek Xarg’kovkoy oblasti. Vestnik Xaryuvskogo universitetu, 2012. – № 456. – S. 88-92. 4. Devyatkin V.G. Gidrofizicheskie faktorq ‘roduktivnosti litoralg’nogo fito’lanktona: vliyanie gidrofizicheskix faktorov na dinamikufotosinteza fito’lanktona // Biologiya vnutr. vod. – Maskva, 2011. – № 1. – S. 45-51. 5. Masyuk N. ‘., ‘osudin Yu.I. Vliyanie ‘H sredq na ‘arametrq fotodvijeniya Dunaliella salina Teod. (Chloro’hyta) //Alg’gologiya. – Ukraina, 2007.–№ 9(1). –S.14-20.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.