•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

At incubation of mitochondria at 36.7°C (hypoxia and ischemia), the composition of phospholipids and cholesterol significantly decreased in conditions of auto-oxidation for 90 minutes, free fatty acids and their methyl ethers, cholesterol ethers, on the contrary, increased dramatically. Addition of lipid peroxidation inducer in mitochondria, the decrease in phospholipids is almost the same as in auto-oxidation, the increase of free fatty acids and cholesterol ethers has accelerated, and the increase in methyl ethers of free fatty acids has decreased slightly, and the cholesterol decrease has accelerated. At addition of flavosan to mitochondria, the decrease in the

First Page

91

Last Page

100

References

1. Skulachev V.’. Alg’ternativnqe funktsii kletochnogo dqxaniya // Sorosovskiy Obrazovatelg’nqy Jurnal, 1998. №8. - S. 2-7. 2. Skulachev V.’. Evolyutsiya, mitoxondrii i kislorod // Sorosovskiy Obrazovatelg’nqy Jurnal, 1999. №9. - S. 1-7. 3. Skulachev V.’. Yavleniya za’rogrammirovannoy smerti. Mitoxondrii, kletki i organq: rolg’ aktivnqx form kisloroda. // Sorosovskiy Obrazovatelg’nqy Jurnal, tom 7, №6, 2001. - S. 4-10. 4. Smirnov A.V., Krivoruchka B.I. Antigi’oksantq v neotlojnoy meditsine. Anest. i reanimatol., 1998, №2, S. 50-57. 5. Trubnikov G.A., Juravlev Yu.I. Antioksidantq v kom’leksnoy tera’ii bolg’nqx xronicheskim bronxitom.// Ros.med. j. - 1998. - №2. - S.38-41. 6. Kogan A.X., Kudrin A.N., Kakturskiy L.V. i dr. Svobodno radikalg’nqe ‘erikisnqe mexanizmq ‘atogeneza ishemii i IM i ix farmakologicheskaya regulyatsiya. ‘atofiziologiya, 1992, №2, S.5-15. 7. Keniya M.V., Lukshi A.I., Gusg’kov Ye.’. Rolg’ nizkomolekulyarnqx antioksidantov ‘ri okislitelg’nom stresse //Us’exi sovrem.biol. - 1993. -T. 113. - vq’. 4. - S. 456-469. 8. Bolderev A.A. Vvedenie v membranologiyu. M.: Izd. MGU 1990, 280 S. 9. Almatov K.T. Fermentativnqe ‘revrao’eniya fosfoli’idov membran mitoxondriy. Tashkent: TashGU, 1993,30S. 10. Cullis ‘.R., Fenske D.B., Ho’e M.J. Biochemistry of li’ids, li’o’roteins and membranes (Vance, D.E., and Vance, J. R., eds), - Elsevier, Amsterdam. 1996. - ‘.1-33. 11. Dyatlovitskaya E.V., Bezuglov V.V. Li’idq kak bioeffektorq. Vvedenie // Bioximiya. 1998. T. 63. vq’.1. S.3-5. 12. Nishizuka Y. Interacellular signaling by hydrolysis of ‘hos’holi’ids and activation of ‘roteinkinase C // Science, 1992. - V. 258. - ‘. 607-614. 13. Kim D.U., Koh T. et al. Molecular cloning and functional ex’ression of ‘hos’holi’ase D from cabbage // / Biochim. Bio’hys. Asta, 1999. - V. 1437. - ‘. 409-414. 14. Kogteva G.S., Bezuglov V.V. Nenasqo’ennqe jirnqe kislotq kak endogennqe bioregulyatorq.// Bioximiya. 1998. T. 63. vq’. 1. S. 6-15. 15. Xushbaktova Z.A. Farmakologicheskie isssledovaniya novqx kardenolidov, tsikloartonovqx glikozidov, ‘roduktov ix transformatsii i ‘olifenolg’¬nqx soedineniy. - Avtoref. diss… dokt. biol. nauk, Tashkent, 1997, 32 S. 16. Mamajanov M.M., Xushbaktova Z.A., Almatov K.T. Vliyanie flavosana na osnovnoy obmen i energeticheskiy metabolizm mitoxondriy nekotorqx organov krqs. - V sb.: Aktualg’nqe ‘roblemq biologii, ekologii i ‘ochvovedeniya. Tezisq doklada. Tashkent, 2006, S.74. 17. Raximova SH., Mamajanov M.M. Gi’oksiyadaflavosanni asosiy almashinuvga tahsiri. - Aktualg’nqe ‘roblemq biologii, ekologii i ‘ochvovedeniya. Tezisq doklada. Tashkent, 2007. S.83. 18. Almatov K.T., Mamajanov M.M. i dr. Deystvie flavosana na osnovnoy obmen jivotnqx otravlennqx yadom sredneaziatskoy kobrq NajanajaO[ianaEchwald. - V sb.:“Fizikaviy-kimyoviy biologiya va biotexnologiyaning istiқbollari”. Tezisq dokladov. Andijon, 2007, S. 276-277. 19. Almatov K.T., Mamajanov M.M., Xushbaktova Z.I. Antiyadovqe deystviya flavosana. - V sb.: “Fizikaviy-kimyoviy biologiya va biotexnologiyaning istiқbollari”. Tezisq dokladov. Andijon, 2007, B. 274-276. 20. Schneider W.C., Hogeboom G.N. Cytochemical studies of mammalian tissues the isolation of cell com’onents by differential centrifugation. Cancer. Res. 1951. V. 19. ‘. 1-22. 21. Almatov K.T., Yusu’ova U.R., Abdullav G.R. va b. Organizmning nafas olishi va energiya ҳosil қilishini aniқlash.Toshkent. 2013. - B. 103. 22. Vladimirov Yu.A., Archakov A.I. ‘erekisnoe okislenie li’idov v biologicheskix membranax. Moskva: Nauka, 1972. 23. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. ‘rotein measurement with the Folin ‘henol reagent. - J. Biol. CHem., 1951. V. 193. N. 1. ‘. 265 – 274. 24. Bligh E.G., Daer W.J. A ra’id method of total li’id extraction and ‘urification. Can. J. Biochem. andBio’hys. 1959. Vol. 37.N-8. ‘. 911-917. 25. Bergelg’son L.D., Dyatlovitskaya E.V., Molotkovskiy Yu.G. i dr. ‘re’arativnaya bioximiya li’idov. Moskva: Nauka. 1981. 256 S. 26. Vaskovsky V.E., Kostetsky E.G., Vasendin I.M. An universal reagent for ‘hos’holi’ids analysis. J. CHromatogr., 1975. Vol. 114. ‘. 129-141. 27. Karga’olov A.V. Analiz li’idnogo sostava mitoxondrialg’nqx i endo’lazmaticheskix membran s ‘omoo’g’yu metoda ‘rotochnoy gorizontalg’noy xromatografii. Biologiya, 1981, T. 46, № 4, S. 691-698. 28. Anderson M.M., McCarty R.E.Ra’id sensitive assay for free fatty acids using Rhodamin 6G // Anal. Biochem., 1972, V. 45, № 1, ‘. 260-270.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.