•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article provides information on the survival rate of Salsola arbuscula pall during its introduction in the conditions of the gypsum desert Karnabchul in order to increase the productivity of degraded pastures.

First Page

73

Last Page

76

References

1. Boboқulov N.A., Rabbimov A., Toshmurodov A. Cho’l yaylovlaridan samarali foydalanish va ҳosildorligini oshirish muammolari// Yaylovlardan oқilona foydalanish va muҳofaza қilishning instituttsional masalalari. Toshkent, 2013. 40-44 b. 2. Dos’exov B.A. Metodika polevogo o’qta. M.: Kolos, 1979.- 416 s. 3. Rabbimov A., Muqimov T., Ҳamroeva G., Mardieva B. Introduktsionno-selektsionnaya rabota s pustqnnqmi kormovqmi rasteniyami // Yaylovlardan oқilona foydalanish va muҳofaza қilishning instituttsional masalalari. Toshkent, 2013. 161-165 b. 4. SHamsutdinov Z.SH. Sozdanie dolgoletnix ‘astbio’ v aridnoy zone Sredney Azii. Tashkent, Izd-va «Fan», 1975.-175 s. 5. A.Rabbimov. Ўzbekistonda izen (Kochia prostrata (L) Schrad) o’simligi va undan foydalanish. Samraқand, 2014, “Zarafshon” nashriyoti DK.-112b. 6. Rabbimov A., Ҳamroeva G. Cho’l ozuqabop o’simliklari introduktsiyasi va selektsiyasi bўyicha uslubiy tavsiyalar.Samarқand, 2016,-42 b. 7. Ҳamroeva G.U. SHuvoq-barra o’tli Qarnabcho’l iqlim sharoitida ko’p yillik olabuta (Atriplex s’.) turlarini madaniylashtirishning agrotexnik asoslari. Qishloq xo’jaligi bўyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. Samarqand, 2018.- 40 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.