•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Article is aboutusage of fairytales with creative relationship in the reading classes, with the aim of brining up and educating pupils of primary classes.

First Page

276

Last Page

283

References

1. Abdurahim Nosirov filologiya fanlari doktori “Amaldagi va yangi DTS: farq va afzal jihatlar nimada?”. “Til va adabiyot” jurnali, 2017-yil. 5-son 4-bet. 2. Abdulla Musurmonov, Termiz Davlat Universiteti. “Sinfdan tashqari ishlarda ertaklardan foydalanish”, “Boshlang’ich ta’lim” jurnali 2005-yil yanvar-fevral soni. 7-beti. 3. Alimova G, Ismoilova N, Nizomiy nomidagi TDPU “Psixologiya” kafedrasi katta o’qituvchilari “Bola shaxsi shakllanishida ertakning ta’siri”, “Sog’lom avlod uchun” 2018-yil 3-son 15-bet. 4. Ahmedova Nazira Respublika ta’lim markazi boshlang’ich ta’lim bo’limi boshlig’i “ Uzviylik- ta’lim samaradorligi kafolati” “Boshlang’ich ta’lim” jurnali 2017-yil. 6-son, 7-bet. 5. Dolimov Z, Matchonov S , Sariyev Sh, .Shojalilov A, 4-sinf “O’qish kitobi” Yangiyo’l poligraf servis ” nashryoti. 2017-yil. “ Ertaklar mamlakatida” bo’limi 42-71-betlar. 6. Eshturdiyeva G , G’afforova T , Shodmonov 1-sinf “O’qish kitobi” “Sharq” nashryoti. Toshkent 2018-yil. “Xalq o’giti-baxt kaliti” bo’limi 58-62-betlar. 7. Hamroqulova X, Tojiboyeva R, Umarova M, 3-sinf “O’qish kitobi” “Sharq” nashryoti. 2016-yil. “ Xalq og’zaki ijodi” bo’limi. 24-31-betlar. 8. Mirzahakimova Z, Nurullayeva Sh, G’afforova T 2-sinf “O’qish kitobi” “Sharq” nashryoti. Toshkent. 2016-yil. “ Ertaklar-yaxshilikka yetaklar” bo’limi. 132-148-betlar. 9. Sh. Jabborova, Qarshi shahridagi 9-maktabning boshlang’ich sinf o’qituvchisi, “Xalq og’zaki ijodidan foydalanish” “Boshlang’ich ta’lim” jurnali 2011-yil. 2-son, 28-bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.