•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article as a basis for sustainable progress of our country is enlightening the attention, given from the earliest days of independence of our country on problem with peace and security. With this as an example, the recognition of the international community for peace and stability, strengthening the credibility of our country in the world. Key words: progress, steady progress, security, peace and prosperity

First Page

173

Last Page

177

References

1. Karimov I. 2015 yilda iqtisodiyotimizda tub tarkibiy o’zgarishlarni 2. amalga oshirish, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish ҳisobidan xusususiy mulk va xususiy tadbirkorlikka 3. keng yўl ochib berish – ustivor vazifamizdir. VMning majlisidagi mahruzasi// Xalқ sўzi, 2015 yil 17 yanvarg’ 4. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qathiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik қoidai bo’lishi kerak. –T.: O’zbekiston, 2017. 10 bet. 5. Mirziyoev SH.M O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018.// Xalq so’zi, 2018 yil 29 dekabrg’ 6. Mirziyoev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraққiyoti va xalқ farovonligining garovi. –T.: O’zbekiston, 2017. 16 bet. 7. Mirziyoev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraққiyoti va xalq farovonligining garovi. –T.: O’zbekiston, 2017. 19 bet 8. Mirziyoev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini tahminlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. –T.: O’zbekiston, 2017. 19 bet. 9. Jalilov SH. Davlat hokimiyati mahalliy organlari islohoti: tajriba va muammolar. –T.: O’zbekiston, 1994. 58 bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.