•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article provides some information about the crisis in historiography in the twentieth century, new paradigms, principles and changes in the methods of cognition, which occurred along with the change in the social status of historical science. At the same time, o'inions on the revolution in the methodology of history, made by the French scholar Fevre Lusant, the comparative approach of Mark Bloc and the place of other humanities in historical science are cited

First Page

158

Last Page

163

References

1. Karimov I.A. Uzbekiston XXI asr bo’sag’asida: ҳavfsizlikka taҳdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. // Karimov I.A. Ҳavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lidan. 6-jild.-T.: Uzbekiston, 1998.- B. 127 2. Alisher Navoiy. Xayratul abror.-T.: Ғ. Ғulom nomidagi Adabiyot va sanhat nashriyoti, 1996. 3. Xvostov V.M. Teoriya istoricheskogo ‘rotsessa: Ocherki ‘o filosofii i metodologii istorii. Kurs lektsiy Izd.stereoti’. Knijnqy dom librokom, 2016. – 392s.; 4. Trubnikova N.V. Frantsuzskaya istoricheskaya shkola «Annalov». M. Kvadriga, 2016. 336s.; 5. Re’ina L. ‘. Istoriya istoricheskogo znaniya: ‘osobie dlya vuzov / A. ‘. Re’ina, V. V. Zvereva, M. Yu. ‘aramonova. — 2-e izd., stereoti’. — M.: Drofa, 2006. — 288 s.; 6. Xatton ‘.Istoriya kak iskusstvo ‘amyati. S’b. Vladimir Dalg’ 2003.424s.; 7. Istoricheskaya nauka i istoricheskoe soznanie. / B. G. Mogilg’nitskiy, I. Yu. Nikolaeva, S. G. Kim, V. M. Muchnik, N. V. Karnachuk. Tomsk. Izd-vo Tomskogo un-ta. 2000. - 234 s. 8. Fevr Lyusg’en. Boi za istoriyu. Ser: ‘amyatniki istoricheskoy mqsli. ‘erevod A.A. Bobovicha, M.A. Bobovicha, Yu.N. Stefanova. Statg’ya A.Ya. Gurevicha. Kommentarii D.E. Xaritonovicha. M Nauka 1991. . - S. 32. 9. Blok M. A’ologiya istorii ili remeslo istorika. Seriya ‘amyatniki istoricheskoy mqsli. Izdanie vtoroe, do’olnennoe. ‘er. Ye.M.Lqsenko. ‘rimechaniya i statg’ya A.Ya.Gurevicha. Moskva Nauka 1986. - S. 12.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS