•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

To Khasanov’s article “Pedagogical technology in the process of teaching academic course “Until military education” studied questions incoming in the academic process of pedagogical technology on preparing the specialists until military education in the specialized faculties of the higher humanitarian schools.

First Page

323

Last Page

327

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent sh., 1997 yil 29 avgust. 2. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa Doktrinasi to‘g‘risida” gi Qonuni. –Toshkent sh., 2018 yil 9 yanvar, 458-son. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi “Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir” nomli nutqi. 2018 yil 10 yanvar. 4. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.,2003.-174 s. 5. Jabborov Q.Q. Kollej o‘quvchilari jismoniy tarbiyasining pedagogik texnologiyasi monitoringi. Avtoref.dis.… kand. ped.nauk. T., 2008. – 20 s. 6. Kochkarov A.A. PPFP kursantov visshix kursov po podgotovke serjantskogo sostava Akademii MVD RUz: Uchebnoe posobie. Izd-vo «Akademiya MVD RUz» T.:2006 – 56 s. 7. Izaak V.M. PPFP v sisteme fizicheskogo vospitaniya studentov. Uchebnoe posobie. T.,2003.-22 s. 8. Xankeldiev SH.X., Xasanov A.T. CHaqiriqqacha harbiy ta’lim fakulteti talabalarining jismoniy tarbiya bo‘yicha yo‘naltirilgan mashg‘ulotlarini eksperimental asoslash. //Fan- sportga.–T., 2013. № 1.–S.21-23.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.