•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article highlights the importance and integration of insidedisciplinary and interdisciplinary, pedagogical and psychological issues in the integration of education and training in the preparation of bachelors in the field of vocational education in higher education institutions.

First Page

237

Last Page

241

References

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3151-sonli qarori. 2. Abdirasilov S., Ikromov X. Tasviriy san’at fanini o‘qitishda ta’lim integratsiyasi va innovatsiyasi // Pedagogik ta’lim.–Toshkent, 2008.–№ 2.–B. 84. 3. Aliev I.T. Matematika fani o‘quv dasturlarida integratsiya muammosi // Uzluksiz ta’lim.–Toshkent, 2004. – № 5. – B. 71-76. 4. Afanaseva I.V. Voprosi integratsii nauki i obrazovaniya // Ta’lim texnologiyalari.– Toshkent, 2007.–№ 4–S. 24-25. 5. Otabaeva F.T. Ta’limda integratsiya muammosi // Kasb-hunar ta’limi.–Toshkent, 2008. № 2.–B. 25. 6. To‘xtaeva Z.SH. Oliy ta’limda ixtisoslik va mutaxassislik fanlar uzviyligi va integratsiyasini ta’minlash muammolari // Kasbhunar ta’limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal.–Toshkent, 2018. № 4.–21-24 b. 7. Ximmataliev D.O. Kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni diagnostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi. Diss....pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.–Toshkent, 2018.–234 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.