•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article describes the role of information and communication technologies in the modernization of education, the essence of content and the benefits of the use of information and communication technologies in the educational process.

First Page

234

Last Page

237

References

1. I.A.Karimov. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz, 7-jild.–T.: “O‘zbekiston”, 1999. 2. Abduqodirov A.A., Astanova F.A., Abduqodirova F.A. Keys-stadi uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba.–T.: “Tafakkur qanoti”, 2012. 3. Ziyamuhammedov B. Pedagogika.–T.: “Tamaddun”, 2014. 4. Ishmuhamedov R, YUldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedogogik texnologiyalar. (ta’lim tizimi xodimlari, metodistlar, o‘qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o‘quv qo‘llanma).–T.: 2013, 10- bet. 5. Tojiev M., Ziyomuhammedov B. Pedagogik texnologiya: nazariy va amaliy o‘quv mashg‘ulotlarini loyihalash tajribasidan metodik tavsiyanoma.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.