•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses a brief history of studying the system of terms of kinship, degree, views from the point of view of lexical-semantic classification and linguistics on the materials of the Uzbek and English languages

First Page

156

Last Page

162

References

1.Sevortyan E.V. Etimologicheskiy slovar tyurkskix yazikov.–M., 1974. 2.Djafarov G. Upotrebleniya i izmeneniya v znachenii terminov rodstva v sovremennom azerbaydjanskom yazike: Avtoreferat dis....filol. nauk.–M., 1968. 3.Ismoilov I. Turkiy tillarda kavm-karindoshlik terminlari. Toshkent, 1966; Pokrovskaya A.A.Termini rodstva v tyurkskix yazikax // Istoricheskoe razvitie leksiki tyurkski yazikov.–M., 1961; Kononov A. K etimologii slov ogul «sin» // Filologiya i istoriya mongolskix narodov.Pamyati akademika Vladimerseva B.YA.–M.,1958. 4.Musaev K.M. Termini rodstva v sovremennixzapadnokipchakskix yazikax. Sprache gesch icbite end Rultur der altaishen woukor.–Berlin, 1974. 5. Istoricheskoe razvitie leksiki tyurkskix yazikov.–M.:Izd-vo AN SSSR, 1961. 6.Ismoilov I. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari.–Toshkent:Fan,1966. 7.Saidova M.SH. Namangan shevalaridagi karindoshlik terminlarining leksiko-semantik tahlili: Avtoreferat dis....filol. nauk.–Toshkent,1995. 8. Ishaev A. O’zbek shevalaridagi qarindoshlik terminlari // V kn. O’zbek xalq shevalari leksikasi.–Toshkent: Fan,1971. 9. Djafarov G.G. Termini rodstva v semanticheskoy sisteme i grammaticheskoy strukture yazika // ST, 1974.–№ 3. 10. Narzieva M. Qon-qarindoshliknomlarining komponent tahlili // O‘zbek tili vaadabiyoti, 1986.–№5. 11.Mashrabov A.A.Znachenie terminov rodstva i ix virajeniya v kirgizskom i uzbekskom yazikax: Avtoreferat diss....kandidat filolog.nauk.–Bishkek, 1999. 12. Djaborov B.A. Nominatsii znacheniy svoystva v tadjikskom i uzbekskom yazikax: Avtoreferat diss. ... kandidat filolog. nauk.–Xujand, 2009. 13. EgamnazarovX.X. Termini rodstva i ix funksionalno semanticheskie mikrosistemi v uzbekskom i angliyskom yazikax: Avtoreferat dis....filol. nauk.–Dushanbe, 2010. 14. Berdialiev A. Sӯzdagi sehr.–Toshkent, 1996; Ego je. So’zlarolamigasayohat. – Xujand, 2013; Ego je. Ayollar olamiga lisoniy sayohat. – Xujand, 2017; Ego je. «Podsho»likka chek qo’ygan«pochcha»lar.–Xujand, 2017.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.