•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses a brief history of studying the system of terms of kinship, degree, views from the point of view of lexical-semantic classification and linguistics on the materials of the Uzbek and English languages

First Page

156

Last Page

162

References

1.Sevortyan E.V. Etimologicheskiy slovar tyurkskix yazikov.–M., 1974. 2.Djafarov G. Upotrebleniya i izmeneniya v znachenii terminov rodstva v sovremennom azerbaydjanskom yazike: Avtoreferat dis....filol. nauk.–M., 1968. 3.Ismoilov I. Turkiy tillarda kavm-karindoshlik terminlari. Toshkent, 1966; Pokrovskaya A.A.Termini rodstva v tyurkskix yazikax // Istoricheskoe razvitie leksiki tyurkski yazikov.–M., 1961; Kononov A. K etimologii slov ogul «sin» // Filologiya i istoriya mongolskix narodov.Pamyati akademika Vladimerseva B.YA.–M.,1958. 4.Musaev K.M. Termini rodstva v sovremennixzapadnokipchakskix yazikax. Sprache gesch icbite end Rultur der altaishen woukor.–Berlin, 1974. 5. Istoricheskoe razvitie leksiki tyurkskix yazikov.–M.:Izd-vo AN SSSR, 1961. 6.Ismoilov I. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari.–Toshkent:Fan,1966. 7.Saidova M.SH. Namangan shevalaridagi karindoshlik terminlarining leksiko-semantik tahlili: Avtoreferat dis....filol. nauk.–Toshkent,1995. 8. Ishaev A. O’zbek shevalaridagi qarindoshlik terminlari // V kn. O’zbek xalq shevalari leksikasi.–Toshkent: Fan,1971. 9. Djafarov G.G. Termini rodstva v semanticheskoy sisteme i grammaticheskoy strukture yazika // ST, 1974.–№ 3. 10. Narzieva M. Qon-qarindoshliknomlarining komponent tahlili // O‘zbek tili vaadabiyoti, 1986.–№5. 11.Mashrabov A.A.Znachenie terminov rodstva i ix virajeniya v kirgizskom i uzbekskom yazikax: Avtoreferat diss....kandidat filolog.nauk.–Bishkek, 1999. 12. Djaborov B.A. Nominatsii znacheniy svoystva v tadjikskom i uzbekskom yazikax: Avtoreferat diss. ... kandidat filolog. nauk.–Xujand, 2009. 13. EgamnazarovX.X. Termini rodstva i ix funksionalno semanticheskie mikrosistemi v uzbekskom i angliyskom yazikax: Avtoreferat dis....filol. nauk.–Dushanbe, 2010. 14. Berdialiev A. Sӯzdagi sehr.–Toshkent, 1996; Ego je. So’zlarolamigasayohat. – Xujand, 2013; Ego je. Ayollar olamiga lisoniy sayohat. – Xujand, 2017; Ego je. «Podsho»likka chek qo’ygan«pochcha»lar.–Xujand, 2017.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS