•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article focuses on the introduction of the module system in the formation of future professional competences of teachers. It reflects the notion of professional competence and academic attitudes

First Page

146

Last Page

150

References

1.CHoshanov M.A. Gibkaya texnologiya problemno-modulnogo obucheniya. M.: Narodnoe obrazovanie, 2011. 2.Mavrina I., Pogorelova V. Blochno-modulnaya texnologiya: organizatsionniy i soderjatelniy aspekti.// Direktor shkoli. – 2005, №5. – S.56-65 3.Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari – Toshkent, 2015. 4. Axmedova M. T. Pedagogik kompetentlik - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2016. 5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Besh jildlik.II jild. – Toshkent: “ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat nashriyoti”, 2006. 6. Ojegov S.I., SHvedova N.YU. Tolkoviy slovar russkogo yazika. 80000 slov i frazeologicheskix virajeniy.– 4-e izd., dopolnennoe, - M.: Azbukovnik, 1999. 7.Zimnyaya I.A. Klyuchevie kompetensii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya / I. A. Zimnyaya // Visshee obrazovanie segodnya. – 2003. – № 5. – S. 34. 8. Vvedenskiy V.N. Modelirovanie professionalnoy kompetentnosti pedagoga / V.N. Vvedenskiy // Pedagogika, 2003. – №10. – S.51. 9.Development and implementing local educational standards / Ed. by Meyers R. ERIC. – Clearing House on Assessment and Evaluation, 1998. – P. 15. 10. Raven Dj. Kompetentnost v sovremennom obshestve: viyavlenie, razvitie i realizatsiya / Dj. Raven; per. s angl. V.I. Belopolskogo\. – M.: Kogito-Sentr, 2002. 11. Raximova YU.E. Formirovanie professionalnoy kompetentnosti uchashixsya meditsinskogo kolledja: Dis.…kand. ped. nauk.–Tashkent, 2012. 13.Azizxodjaeva N.N. Formirovanie professionalnix kompetensiy budushix spetsialistov. Obrazovanie cherez vsyu jizn: neprerivnoe obrazovanie v interesax ustoychivogo razvitiya. Vip. 12. CH.1. SPb, 2014. 14. Musurmonova O. YUqori sinf o‘quvchilari ma’naviy madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari: Ped.fan. d-ri...dis.–Toshkent, 1993. 15. Kosogova A.S. Lichnostniy i karerniy rost studenta v kontekste vospitaniya / A.S. Kosogova, N.V. SHisharina // Visshee obrazovanie v Rossii.–2005.–№12.–S. 24. 16.Zimnyaya I. A. Klyuchevie kompetentnosti kak rezultativno-selevaya osnova kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii.–M.: Issled. Sentr probl. kachestva podgot. spetsialistov: 2004.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.