•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Noun lexemes belong to the group of names of person applied in “Devonu lugotit turk” written by Mahmud Koshgari were analysed semantically in this article.

First Page

136

Last Page

141

References

1. Dadaboev H. “Devonu lug‘otit turk”ning til xususiyatlari. Toshkent, 2017. 2. Iskandarova SH. O‘zbek tili leksikasini mazmuniy maydon asosida o‘rganish (shaxs mikromaydoni). Filol. fan. dok. diss. avtoref. T., 1999. 3. Ismoilov I. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari. T.: Fan, 1996. 4.Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devonu lug‘otit turk). 3 tomlik. 1-tom. T.,1963. 5. Mo‘minova O. Mansab va unvonlarni ifodalovchi terminlar xususida ilk qaydlar.// O‘zbek tili va adabiyoti, 1998,4-son.B.56-58. 6. Saloev R.B. O‘zbek tilida ismi foillar: filol. Fanlari nomzodi...diss. avtoref.—Samarqand, 1994. 7. Tojiev YO. O‘zbek tilida shaxs otlari yasovchi affikslar sinonimiyasi.—T.: O‘qituvchi, 1987. 8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli. 2-jild. — T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS