•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Noun lexemes belong to the group of names of person applied in “Devonu lugotit turk” written by Mahmud Koshgari were analysed semantically in this article.

First Page

136

Last Page

141

References

1. Dadaboev H. “Devonu lug‘otit turk”ning til xususiyatlari. Toshkent, 2017. 2. Iskandarova SH. O‘zbek tili leksikasini mazmuniy maydon asosida o‘rganish (shaxs mikromaydoni). Filol. fan. dok. diss. avtoref. T., 1999. 3. Ismoilov I. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari. T.: Fan, 1996. 4.Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devonu lug‘otit turk). 3 tomlik. 1-tom. T.,1963. 5. Mo‘minova O. Mansab va unvonlarni ifodalovchi terminlar xususida ilk qaydlar.// O‘zbek tili va adabiyoti, 1998,4-son.B.56-58. 6. Saloev R.B. O‘zbek tilida ismi foillar: filol. Fanlari nomzodi...diss. avtoref.—Samarqand, 1994. 7. Tojiev YO. O‘zbek tilida shaxs otlari yasovchi affikslar sinonimiyasi.—T.: O‘qituvchi, 1987. 8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli. 2-jild. — T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.