•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Article Title

VAKF LENDS OF BOXARZIY

Abstract

New powers plans on Wikipedia on Central Asia. Sayfiddin Boharzi about legal money and other activities. The emirates of Genghis, who established the banner of the Baharzi generation, are largely represented by the fact that the rulers of Genghis received a large number of people accompanied by their citizens. You can also learn to look at it more often.

First Page

113

Last Page

120

References

1.Abdurahmon Jomiy Nafohat al-Uns,tahrir., Toshkent, 1915, 412-bet 2.Ahmad bin Muhammad "Kitobi Mullazoda",tahrirlangan Buxoro, 1904, 41-42-betlar. 3.Voyages Ibn-Batoutah, texte arabe, accompagne d'une traduction, par C. Defremery et le Dr. B. R. Sanguinetti, t. III. Paris, 1855, p. 27-28. 4. B.V.Bartold. Sochineniya, I jild, bet 168. 5.V.V.Bartold.Turkestan, I qism matnlar, 102-bet;Kitobdagi tarjima va sharh: 6.V.V.Bartold. Asarlar, I jild, 541-bet,shuningdek, kitobda: V.V.Bartold Etti daryo tarixi haqida esse,bet 46. S.Nafisa “Donishqadayi adabiyot” jurnalida, 2-yil tahririyati № 4. 7.Javhariy lug‘atidan Jamol Qarshining “As-sura” kitobidan bir qism tarjima asosida: V.V.Bartold. Turkiston., 1 qism, matnlar, 136-bet. 8.Juvayniy. Tarixi jahonkushoy, tahr. Abdulvahhob Qazvini,III, L,1937,B. 9. 9.I.Afshor.Sarguzashti Sayfiddin Boxarziy. Ushbu kitobda Sayfiddin Boharziy haqida to‘liq ma’lumotlar keltirilgan. 10. K istorii krestyan Buxari XIV v., seriya obshestvennix nauk, 1959, № 1, str. 71—76. 11.N.F.Sitnyakovskiy.Zarafshon vodiysining Buxoro qismidagi ariq va aholi punktlari ro‘yxati,Rossiya geografik jamiyati Turkiston bo‘limining xabarnomasi, I jild , №. II, Toshkent, 1900, 179 - 314 betlar. 12.O. D. CHexovich. Noviy istochnik po istorii Buxari nachala XIV v., jurn. “Problemi vostokovedeniya”, M., 1959, № 5, str. 148 — 161. 13.Sayfiddin Boharziynning vafoti (659 yil zu-l-qa’da 24kuni. / 1261yil 20 oktyabrya.) XVI v. „Kitobi Mullozoda” kitobidan tarjima qilingan, litogr. izd., Buxara, 1904, bet.41. Quyidagi bir qancha adabiyotlar bundan oldingi vaqtni aytadi. (Sm.: I. Afshar. Sarguzashti Sayfiddin Boxarzi, B. 5; Koprulu Zade Fu'ad, Saif al-din al-Bakharzi, The Encyclopaedia of Islam, IV, Leyden — London, 1934, B. 74). 14.Xulafiy “Mujmali fosihi”, tahrir. V. V. Bartold. Turkestan, qism. I, matni, 160-bet. 15.Hamdulloh Qazviniy tahriri ostida Nuzhat al-qulub,. G. Le Strange, London-Leyden, 1915, p. 153, 177; Haft iqlim, Ahmad ar-Roziy, rkp.O‘z Fanlar Akademiyasining IV, № 617, p. 242 b 16.SHayx Jo‘yboriy arxividan. XVI asrda O‘rta Osiyoning er va savdo aloqalari bo‘yicha materiallar. - M. - L., 1938, 154 – 163 betlar va boshqalar; P.Ivanov. Jo‘ybor shayxlarining iqtisodiyoti. XVI - XVII asrlarda O‘rta Osiyoda feodal erga egalik qilish tarixi haqida M.- L.,SSSR Fanlar nashriyoti, 1954, 163 – 168 betlar va boshqalar. 17.23 qatordagi hujjatning matnida bir sanada xatolik bo‘lgan, 934 yil muharram oyining 25 kuni, ushbu hujjatnnig oxirida 53 qatorda 734 yil muharram oyining 25 kuni aniq ko‘rsatilgan. YOzuvda to‘qqiz–ةعس ت va etti - ةع ب سraqamlarini bildiruvchi arabcha harflarning birbiriga o‘xshashligi tufayli yuz berdi. Ular faqat dialektik nuqtalarda farqlanadilar. Odatda o‘rnatilmagan bir necha xil ko‘rinishlarni tashkil qiladi. Bitta belgining yo‘qligiga asoslanib, B nusxamizni A ro‘yxatidan mexanik ravishda olib tashlagan kotib, bu so‘zni ةعس ت (to‘qqiz) deb tushundi va nuqta qo‘ydi. Imlo xatosi, birinchidan, kun, oy va yilga oid ma’lumotlarning oxirida qo‘yiladigan sana bilan tasdiqlanadi. Lekin ko‘plab sanalar bundan mustasno; ikkinchidan, uchinchi hujjat 736/1335-36 yillarda vafot etgan shayx Yahyo al-Boharziy nomidan yozilgan.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.