•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the developmental laws, positive and negative consequences of the transformation and globalization of information culture in the context of meeting the universal and "mental needs" of the global information space and outlines theoretical and methodological foundations and practical directions for the development of objective conditions and subjective factors.

First Page

83

Last Page

93

References

1.SH.Mirziyoev. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi.T., O‘zbekiston. 3.t.B-320 2. Ome.K. Bezgranichniy mir.–M:, 1991.–S.29-30. 3. Aksyumov B.V. «Stolknovenie sivilizatsiy» kak konflikt mejdu traditsionnostyu i sovremennostyu. // «Identichnost i dialog kultur v epoxu globalizatsii». Materiali Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. Bishkek, 2007. S. 9-10. 4. http://uz.infocom.uz/more.php?id=207_0_1_0_M 5. Otamurodov S. Globallashuv va millat. Toshkent. “Yangi asr avlodi”, 2008. -201 bet 6. Yuldasheva F.Metodologicheskie problemi issledovaniya protsessa globalizatsii. // Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari. 2008. № 2. 70-71 betlar. 7. Sh.Mirziyoev. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi.T., O‘zbekiston. 3.t.B-5 8. Maxkamova D. Sentralnaya Aziya i strani Vostoka na puti sotrudnichestva i dialoga kultur. // Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari. 2004. № 2. S.20. 9. Adilxodjaeva S.M. Globalizatsiya i vopros ustoychivogo razvitiya gosudarstva. // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. 2008 № 3. S.55. 10. Kuznetsov V. Geokultura. Osnovi geokulturnoy dinamiki bezopasnosti v mire XX1vek: kultura set. M., Kniga i Biznes, 2003. S. 416. 11. Karimov I. YUksak ma’naviyat–engilmas kuch.T., Ma’naviyat. 2008. B-111-112. 12. Xantington S. Stolknovenie sivilizatsiy.-S. 409.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.