•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses the problems and achievments of the education system of Namangan region in the 60-80s XX-century.

First Page

60

Last Page

63

References

1. Abdullayeva M., Asqarova O’ va boshqalar.Ta’lim tarixi.–T., 2013. –B. 95. 2. Haydarov Z. Namangan viloyatining sovet davri va mustaqillik yillaridagi ijtimoiy- iqtisodiy va madaniy tarixi: qiyosiy tahlil. Tarix fan. nom...dis. –Namangan, 2007. –B. 56. 3. Abdullaev O. Namangan viloyati. –Namangan, 1995. –B. 135. 4. Mirzaaliev E. Namangan shahar xalq ma’orifi taraqqiyoti tarixidan.–Namangan., 1989. – B. 15. 5. Medallilar // Namangan haqiqati. 1965. –№ 2. –B. 3. 6. Dadaboev R. H. Urushdan keyingi yillarda namangan shahar maorifi (1945–1950 yy ). Namangan tarixidan lavhalar.1-kitob.–Namangan, 2010. –B. 87. 7. Haydarov Z. Namangan viloyatining sovet davri va mustaqillik yillaridagi ijtimoiy- iqtisodiy va madaniy tarixi: qiyosiy tahlil. Tarix fan. nom...dis. –Namangan. 2007. –B. 80. 8. Rajapov V. T. Namangan shahar xalq ta’limi tizimining rivojlanishi tarixi. –Namangan., “Noshirlik yog‘dusi”. 2011. –B. 27-28. 9. Ommaviy tarbiyaviy ishlarni yaxshilaylik // Namangan haqiqati. 1958. –№ 28. –B. 4. 10. Haydarov Z. Namangan viloyatining sovet davri va mustaqillik yillaridagi ijtimoiy- iqtisodiy va madaniy tarixi: qiyosiy tahlil. Tarix fan. nom...dis. –Namangan, 2007. –B. 81. 11. NVDA, 266-fond, 4-ro‘yxat, 212-ish, 7-varaq. 12. NVDA, 266-fond, 4-ro‘yxat, 212-ish, 4-varaq.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.