•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article describe the feature of the Internet in front of other communication channels is that communication is possible both with Internet users (interpersonal interaction), and with the information provided (machine interaction), development of the interactivity of the Internet, users have the opportunity to use audio-visual channels for transmitting information through the Internet.

First Page

54

Last Page

59

References

1. Goroxov V.M. Grinberg T.E. Interaktivnaya jurnalistika: put v budushee//Ot knigi do interneta. Jurnalistika i literatura na rubeje novogo tisyacheletiya//21 vek informatsiya i obshestvo//MGU, 2000. 2. Lazutina G.V. Osnovi tvorcheskoy deyatelnosti jurnalista. M., Aspektpress, 2004. 3. Lashuk O.R. Redaktirovanie informatsionnix soobsheniy. M., 2004. 4. Pulya, V. 7 trendov: chto jdet novie media v 2014 godu? [Elektronniy resurs] / V. Pulya // Blog V. Pulya New_media. 2014. 9 yanvarya. URL: http://new- media.livejournal.com/115420.html. 5. Pulya, V. 11 navikov mnogozadachnogo jurnalista [Elektronniy resurs] / V. Pulya // jurnal «Jurnalist». 2013. 2 oktyabrya. URL: http://journalist- virt.ru/archive/2013/10/document2121.html. 6. Sistema sredstv massovoy informatsii Rossii. M., Aspektpress, 2003. 7. Tertichniy A.A. Janri periodicheskoy pechati. M., Aspektpress, 2002. 8. John A. Fortunato. Commercialization: Impact on media content // Blackwell Reference Online. The International Encyclopedia of Communication. URL http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9781405131995_chunk_g97814051 319958_ss53-1 (data obrasheniya11/12/2013 09:24). 9. Korotkova, E. N. Mediaportal kak sredstvo sozdaniya kachestvennogo kontenta [Elektronniy resurs] / E. N. Korotkova // Moskva. 2009. URL http://www.dslib.net/zhurnalistika/mediaportal-kak-sredstvo-sozdanija-kachestvennogo- kontenta.html. 10. Korotkova, E. N. Multimediynie sredstva massovoy kommunikatsii: kontent texnologii [Elektronniy resurs] / E.N. Korotkova//Izvestiya RGPU im. A.I. Gersena. 2008 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-sredstva-massovoy-kommunikatsii kontent-i-tehnologii#ixzz32hVKfecw.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.