•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article explores the leaf anatomy of the indau plant. In the study of leaf anatomy, it shows the leaf structure and cell structure of the leaf tissue and cells.

First Page

56

Last Page

61

References

1. Barikina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G. i dr., Spravochnik pobotanicheskoy mikrotexnike (osnovi i metodi).–Moskva: Izd. MGU.–2004.–S. 6-68 2. Bochansev V.P., Vvedenskiy A.I. Semeystvo Cruciferae. Flora Uzbekistana.–Tashkent. 1955.– T. 5.–S.182- 183. 3.Zaxarevich S.F. K metodike opisaniya epidermisa lista // Vestnik LGU. – Leningrad,–1954.–№ 4.–S. 65-75.4.Esau K. Anatomiya rasteniy.–Moskva: Izd. Mir, – 1969.–S. 138-416. 5.Kiseleva N.S. Anatomiya i morfologiya rasteniy.–Minsk: Izd. Visheyshaya shkola, – 1971. – S. 89-119, 2015-227. 6.Kursheva J.V. Biologicheskie osobennosti i osnovnie priemi vozdelivaniya indau posevnoga, dvuryadnika tonkolistnoga i kress-salata vusloviyax moskovskoy oblasti.diss…kand.s-x.n.m., 2009.164 s.7.Pivovarov V.F Ovoщi Rossii. M., VNIISSOK 2006.–S. 155-157

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.