•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article substantiates that the organization of modern educational classes in mathematics in higher educational institutions is one of the innovative technologies, as well as the concepts of innovation and innovation in the educational process and their role in the organization of modern educational classes in mathematics.

First Page

367

Last Page

371

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son qarori. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3151-sonli Qarori. 3. Ziyomuhammedov B., // M.Tojievning umumiy tahriri ostida. “Ta’lim texnologiyalari” o‘quv predmeti bitta mavzusi nazariy va amaliy mashg‘ulotlarning o‘zbek modeli asosida tuzilgan loyihalari, //Metodik qo‘llanma. – T.: 2012. – 60 b. 4. Pimbley G. “Periodic solutions of predator-prey equations simulating an immune response” J.Math.Biolci, 1974, v.20, p.27-51.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.