•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents the theoretical justification for the need to develop and implement innovative approaches to management in the education system. The goals and objectives of the education system based on the cluster approach are determined.

First Page

361

Last Page

366

References

1. Matkarimov J.SH.Ta’lim jarayonida boshqaruv faoliyati samaradorligini baholashga oid nazariy qarashlar.// Zamonaviy ta’lim.2015.3-son. B. 12. 2. Vasilkova S. Texnologiya raboti sotsialnogi pedagoga. –M.: Akademiya. 2009. 39 s. 3. “Ta’lim taraqqiyoti” 2000 yil, 3-son, 12-bet. 4. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi 1997 yil 29 avgust. 463-I-son 29.08.1997. 5. Naumov S.V. Upravlenie innovatsionnqmi protsessami v regionalnoy sisteme obrazovaniya. avtoreferat diss. na sois. uch.step. k.p.n. Nijniy Novgorod. 2009. S. 6. 6. Demenchuk P.YU. Obrazovatelniy klaster kak institutsionalnaya sistemaintegratsii obrazovaniya. Integration of education. № 4, 2013. –C. 27. 7. Muxamedov G‘.I., Xo‘jamqulov U.N. Pedagogik ta’lim innovatsion klasteri: ta’rif, tavsif, tasnif.CHirchiq.2019. –B. 28. 8. Xomeriki O.N. Razvitie shkoli kak innovatsionniy protsess. –M. 1994.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS