•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article says pedagogical creativity is an important component of training teachers in computer science. Pedagogical creativity is the profound and extensive knowledge of the teacher, the critical acquisition and application of this nowledge, the ability to create knowledge and intuition innovations, the ability to see many options and choose the best ones at the same time.

First Page

356

Last Page

360

References

1 Vazirlar Mahkamasining “Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017 yil 28 dekabrda 1026-son qarori. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.12.2017 y., 09/18/1026/0497-son. 2. Kodjaspirova G.M. Pedagogicheskiy slovar. – M., 2005. – S.145. 3. SHaripov SH. O‘quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta’minlash nazariyasi va amaliyoti. Pedagogika fanlari doktori. ... diss. Avtoref. – T., 2012. – B.14. 4. Ergashev P., Gozibekova G., Baykunusova G. Tinglovchilarda ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning usulbiy jihatlari (uslubiy qo‘llanma). T., 2013. – 56 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.