•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article dissusses the history materials in higher education institutions and the need to improve the course of chemistry History.

First Page

351

Last Page

356

References

1. O‘zbekiston respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoev huzurida kengaytirilgan tarzda o‘tkazilgan 34- sonli yig‘ilishi. 2. Djua M. Istoriya ximii.-M.: “Mir”1975.- S 298. 3. Maxmud Pirimqulov, Rixsivoy Ziyaev, Baxrom Akbarov, Umarjon Xaydarov “Biz bilgan va bilmagan dunyo” T-2011 yil.206_b, 3-b 4. Maktabda kimyo. Ma’naviy-ma’rifiy, ta’limiy jurnal. Toshkent 6(57)-son, 2013 yil 7-b 5. Raxmatullaev N.G‘., Omonov X.T., Mirkomilov SH.M. Kimyo o‘qitish metodikasi. Universitetlar va pedagogika oliy o‘quv yurtlari uchun darslik.-T “Iqtisod-Moliya”, 2013. 9-b 6. Omono H.T., Mirvohidov M.N. Kimyoviy tafakkurning genezisi va tarixiy taraqqiyoti. T.. 1993. 3-b 7. Zamonaviy ta’lim 2015. 12. Rajabov X.M. Tarixiy ma’lumotlardan foydalanish-kimyo fani o‘qituvchilari malakasini oshirishning sifat va samaradorlik omili. 8. Maktabda kimyo. Ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy jurnal 2014 yil 5 9. Tyutyunnik V.M. Laureati Nobelskoy premi po ximii 1901-1917 gg.-Tambov: Izd-vo Tambovkogo filiala Moskovskogo instituta kulturi 1989 10. Gabrielyan O.S. Ostroumov I.G. Ximiya. Posobie dlya shkolnikov sratshix klassov i plstupayushix v vuzi.-M.: «Drofa» 2004-S17 11. Gabrielyan O.S. Ostroumov I.G. Ximiya. Posobie dlya shkolnikov sratshix klassov i plstupayushix v vuzi.-M.: «Drofa» 2004-S17 12. Nurali Qobil. Buyuk Turon amiri yohud aql va qilich T: “IJOD-PRESS”-2015_480 b, 3-b

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.