•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses how to use intensive math education in children, using intelligent mathematical computer games and purposefully developed program "Parental Control".

First Page

348

Last Page

351

References

1. Suxomlinskiy V.A. Serdse otdayu detyam.– Kiev: Radyanska shkola, 1974. str–33. 2. Vasenina S. I. Razvivayushie kompyuternie igri kak sredstvo matematicheskogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta // Molodoy ucheniy. — 2015. — № 20.1. — S. 8-10. 3. M.Badalov, X.Najmiddinova, O.Jamolov. «Avtoolam» O‘zR Intellektual mulk Agentligi, guvoxnoma № DGU 04289, 10.03.2017. 4. M.Badalov, X.Najmiddinova, G.Maxmudaliev. «Kuvnok shakllar» O‘zR Intellektual mulk Agentligi, guvoxnoma № DGU 04288, 10.03.2017. 5. M.Badalov, X.Najmiddinova, A.Mirzamov, M.Baxromova. «Intellektual kartochkalar» O‘zR Intellektual mulk Agentligi, guvoxnoma № DGU 04622, 09.08.2017. 6. X.Najmiddinova, A.Mirzamov. «Songa tuldir» O‘zR Intellektual mulk Agentligi, guvoxnoma № DGU 04620, 09.08.2017. 7. A.Mirzamov, X.Najmiddinova. “Ota-ona nazorati” dasturi O‘zR Intellektual mulk Agentligi, guvoxnoma № DGU 04482, 16.06.2017. 8. Perova M.I. Didakticheskie igri i uprajneniya po matematike dlya raboti s detmi doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta. - M.: Prosveshenie. - 1996 g. 9. https://detstrana.ru/article/deti-3-7/razvitie/10-uvlekatelnyh-sposobov-obuchit- rebyonka-matematike/ 10. https://dl.nkj.ru/archive/articles/9696/ (Nauka i jizn, psixologiya kompyuternix igr)

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.