•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article considers the effectiveness of the prepared model of the management of international cooperation of а higher educational institution.

First Page

338

Last Page

343

References

1. Afonin A.M. Upravlenie proektami: Uchebnoe posobie / A.M. Afonin, YU.N. Saregorodsev, S.A. Petrova. - M.: Forum, 2010. - 184 c. 2. Bikova T.L. Mejdunarodnoe sotrudnichestvo v sisteme visshego obrazovaniya: sblijenie i integratsiya / T.L. Bikova. - M.: VLADOS, 2006. - 178 s. 3. Jaravin D.P. Upravlenie realizatsiey strategii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya munitsipalnogo obrazovaniya: Dis ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. - Vologda, 2005. - 174 s. 4. Matveev A.A., Novikov D.A., Svetkov A.V. Modeli i metodi upravleniya portfelyami proektov. M.:PMSOFT, 2005. - 206 s. 5. Nikonova E.N. Proektirovanie i realizatsiya uchebnogo kursa «Internatsionalizatsiya visshego obrazovaniya» v sisteme professionalnoy podgotovki menedjerov obrazovaniya: Dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 SPb., 2005 - 242 s. 6. Novikov D.A. Upravlenie proektami: organizatsionnie mexanizmi. - M.: PMSOFT, 2007. - 140 s. 7. Polishuk I.G. Mejdunarodnoe sotrudnichestvo kak faktor razvitiya obrazovatelnoy sredi pedagogicheskogo universiteta: Dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08: SPb., 2000. - 119 c. 8. Saks N.V. Ofis upravleniya proektami v sisteme innovatsionnogo menedjmenta visshego uchebnogo zavedeniya: Dis. … kand. ekon. nauk / N.V. Saks; GOU VPO "Rossiyskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet" S-Pb., 2009. - 216 c. 9. Suxanov A.L. Upravlenie nauchnimi proektami v VUZe / Trudi 3-y mejdunarodnoy nauchnoy konferensii «Sovremennie slojnie sistemi upravleniya». Voronej: VGASU, 2003. T. 1. S. 199 - 201.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.