•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article the synthesis of high viscosity and water solubility samples of carboxymethylcellulose from cellulose mixture materials, changing the property of alkaline cellulose and some results of physic-chemicals researches are presented.

First Page

41

Last Page

49

References

1. Bitenskiy V.YA., Kuznetsova E.P. «Proizvodstvo efirov sellyulozi». L.:Ximiya, 1974. str. 205. 2. Petropavlovskiy G.A.. Gidrofilnie chastichno zameshennie efiri sellyulozi i ix modifikatsiya putem ximicheskogo sshivaniya – L «Nauka»,1988, 296 s. 3 Markin V.I., Bazarnova N.G., Galkin A.I. Izuchenie vliyaniya pererabotki na karboksimetilirovaniya drevesini berezi v srede IPS // Plast. massi.-1999.№7. 31- 34-s. 4 Sposob polucheniya KMS. Sposib oderjannya karboksimetilsellyulozi: Pat.43865 Ukraina, MPK6 S 08 V 11/12. Denisovich Vasil Oleksiyovich. № 97020685; Zayavl. 18.02.1997; opubl. 15.01.2002.Ukr. 5 Fattoxov I.B., Nugmanov O.K., SHipina O.T., Sopin V.F. Strukturnie ximicheskie prevrasheniya sellyulozi pri karboksimetilirovaniya tverdofaznim nizkomodulnim sposobom // Xim. prom-st.-1998- №2.-57-61-s. 6 Muinov B.X., Alimov A.A., Abidxanov K.S. Karboksimetilsellyuloza na osnove xlopkovogo linta // Uzb. Xim. jur. 1983, № 6, st. 19-22. 7 Qin haico, Sun Yifeng, Huang Wenbang, Yu Qing. Prigotovlenie KMS iz otxodov bambuka. // Jingxi huangong = Fine Chem.-1998.-15. 2. 58-60-s. Kum.; rez. angl. 8 Sposob karboksimetilirovaniya ligno-uglevodnix materialov: Zayavka 9611582 Rossiya, MPK6 V 27 K 100/Galochkin AI,. / Markin VI, Bazarnova NG, Zastavenko NV, Krestyannikova AS. Alt.gos.un-t.-№961158/04. Zayavl. 31.7.96; Opubl. 20.10.98. Byul. №29. 9 Sposob karboksimetilirovaniya ligno-uglevodnix materialov: Pat. 2131884. Rossiya, MPK6 S 08 V 11/12 /Bazarnova NG., Markin VI., Galochkin AI., Tokareva IV. Alt.gos.un-t.-№9711 74 25/04; Zayavl. 2.10.97. Opubl.20.6.99. Byul.№17. 10 Sposob karboksimetilirovaniya ligno-uglevodnix materialov: Patent 2130947. Rossiya, MPK6 S 08 V 11/12 / Galochkin AI,. Markin VI, Bazarnova NG , Zastavenko NV, Krestyannikova AS. Alt.gos.un-t.-№961158 27/04. Zayavl. 31.7.96; Opubl. 27.5. 99. Byul. №15. 11 Bazarnova N.G., Markin V.I., Galochkin A.I., Tonareva I.V., Volonskiy A.G. Texnologiya polucheniya KMS iz LUM //Sb.dokl.4.Mejd. konf."Izmereniya, kontrol i avtomatiz. proizv. protsessov" (IKAPP-97), Barnaul, 20-31 okt., 1997.T.2.-Barnaul1997-s.148-Rus.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.