•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article shall be development report on problems how to create modern communication centers in pre-school educations.

First Page

311

Last Page

315

References

1. Dubrovina I.V. “Zavisimost razvitiya poznovatelnix interesov detey ot xaraktera ix podgotovki k shkole”, “Nekotorie aktualnie psixologo-pedagogicheskie problemi vospitaniya i vospitivayushego obucheniya”. M., 1976. S. 291-300. 2. D. A. Nurkeldieva va boshqalar “Barmoqlar mashqi va logopedik o‘yinlar”. Toshkent - 2007 y. 3. O.U.Xasanboeva. “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi”. T.: «Ilm ziyo» 2006 4. SH.A.Sodiqova. “Maktabgacha pedagogika”. T:. “Tafakkur sarchashmalari”, 2013 5. M.Fayzullaeva va boshq. “Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim- tarbiya jarayonini rejalashtirish”.T.: 2015 6. K.Nizomova. “6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash va maktabga moslashuvini o‘rganish.” T.: 2006. 7. “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o‘quv dasturi. T.: 2018. 8. X.Axmedova, L.Raximova. “Bolaga yo‘naltirilgan ta’lim» dasturini tashkil etish”. T.: 2012 9. Respublika bolalar kutubxonasi: dl.kitob.uz.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.