•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article illustrates practical proposals and issues of innovative approaches to modeling of independent thinking discipline of future teachers. The author demonstrates the opportunities of pedagogical modeling of formation of independent thinking discipline applying educational methods.

First Page

286

Last Page

292

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T.: SHarq nashriyot-matbaa konserni, 1998. 2. O‘zbek milliy ensiklopediyasi. 5-jild. – T.:O‘zbek milliy ensiklopediyasi, 2003. – 704 b. 3. O‘zbek milliy ensiklopediyasi. 6-jild. T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 2003. B.704. 4. Ochilov M., Ochilova N. O‘qituvchi odobi.–T.,O‘qituvchi, 1997.–136 b.3. Podlasiy I.P. Pedagogika. – Moskva, Visshaya obrazovaniya, 2008g 5. Musurmanova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent, O‘qituvchi, 1996. – 192 b. 6. Qambarov Bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirish Uslubiy qo‘llanma. Namangan, 2011 7. Organizatsiya uchebnogo protsesa – http://dl.courier.com.ru/top/content/mi1 .htm/

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS