•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article the importance of outdoor games in the upbringing of a harmonious young generationin the teaching process is clarified.

First Page

257

Last Page

261

References

1.O‘zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida»gi Qonuni (2015. 04.09). Xalq so‘zi. –Toshkent, 2015. 5 sentyabr. 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent: “Adolat”, 2017. -112 b. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori (2017. 3 iyun). O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami № 23. -Toshkent, 2017. 12 iyun. 4.Ismoilov T.U. Boshlang‘ich sinflarda jismoniy tarbiya-sog‘lomlashtirish tadbirlarining pedagogik xususiyatlari. Dis. ... ped.fan.nom. -Toshkent: 2010. -157 b. 5.Maxkamjonov K va boshq. Sport bayramlarini tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi. Darslik. –Toshkent. “Iqtisod-moliya”, 2008. -98 b. 6.Salimov G‘. M. Milliy harakatli o‘yinlar asosida 7-10 yoshli o‘quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish samaradorligi. Diss.... ped. fan. nom. – Toshkent: 2007. -146 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.